Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách > Dự toán thu >

Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

image361

Tại màn hình danh sách Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS, NSD có thể thực hiện được các chức năng Thêm, Sửa, Xóa, In và Nạp.

8 Thêm

-       Kích chuột phải chọn “Thêm” hoặc nhấn biểu tượng image362 trên thanh công cụ.

-       Thao tác thực hiện chi tiết tiếp theo xem tạo Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS.

8 Sửa

-       Chọn chứng từ Điều chỉnh dự toán thu cần sửa trên danh sách.

-       Nhấn nút “Sửa” trên thanh công cụ.

8 Xoá

-       Chọn chứng từ Điều chỉnh dự toán thu cần xoá trên danh sách.

-       Nhấn nút “Xoá” trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

8 In

-       Để in danh sách chứng từ Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS, nhấn nút “In” trên thanh công cụ.

8 Nạp

-       Để làm tươi dữ liệu về chứng từ Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS, nhấn nút “Nạp” trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC