Tham số in Báo cáo tổng hợp sử dụng kinh phí ngân sách (Đặc thù Gia Lai)

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Báo cáo tổng hợp sử dụng kinh phí ngân sách (Đặc thù Gia Lai)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Báo cáo tổng hợp sử dụng kinh phí ngân sách (Đặc thù Gia Lai).

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Báo cáo tài chính\Báo cáo tổng hợp sử dụng kinh phí ngân sách (Đặc thù Gia Lai).

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image159

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

In chương 800

Cho phép hiển thị chương 800 trên báo cáo

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Đồng ý

Đồng ý xem hoặc in báo cáo với các tham số đã chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image139 ở ổ Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image139 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       In chương 800:

+       Nếu tích chọn “In chương 800” thì khi in báo cáo tất cả chương đều sẽ hiển thị là chương 800.

+       Nếu không tích chọn “In chương 800” thì khi in báo cáo chương đều hiển thị theo các chương thực tế phát sinh.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để in hoặc xem báo cáo với các thông tin đã thiết lập.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC