Tham số in Nhật ký – Sổ cái

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Nhật ký – Sổ cái

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Nhật ký – Sổ cái.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Sổ cái\Nhật ký – Sổ cái.

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image160

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

In theo tài khoản tổng hợp

Cho phép lựa chọn in báo cáo theo tài khoản tổng hợp hoặc tài khoản chi tiết

In theo khổ A3

Cho phép in báo cáo theo khổ giấy A3

Trợ giúp

Hiển thị HELP thao tác hướng dẫn

Đồng ý

Đồng ý xem hoặc in báo cáo với các tham số đã chọn

Xuất khẩu

Cho phép xuất khẩu báo cáo ra tệp Excel

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image139 ở ổ Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image139 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn In theo tài khoản tổng hợp: Tích chọn vào ô vuông image161 tại ô In theo tài khoản tổng hợp để in báo cáo theo các tài khoản tổng hợp, ví dụ 111, 112, 814,…

-       Chọn In theo khổ A3: Tích chọn vào ô vuông image161 tại ô In theo khổ A3 để in báo cáo theo khổ giấy A3.

-       Nhấn nút <<Xuất khẩu>> trong trường hợp muốn xuất khẩu báo cáo ra tệp Excel.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để in hoặc xem báo cáo với các thông tin đã thiết lập.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC