Thông tin trả lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Lương > Trả lương >

Thông tin trả lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép thiết lập các thông tin về hình thức trả lương và lập các chứng từ có liên quan đến việc trả lương cho cán bộ của đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình hộp hội thoại Trả lương cán bộ, NSD sau khi nhấn nút <<Trả lương>>, xuất hiện hộp hội thoại Thông tin trả lương:

clip0005

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Phương thức thanh toán

Chọn  phương thức thanh toán trả lương cho cán bộ

Tiền mặt

Trả lương cho cán bộ bằng tiền mặt

Tiền gửi

Trả lương cho cán bộ bằng tiền gửi ngân hàng

Chuyển khoản

Trả lương cho cán bộ bằng hình thức chuyển khoản

Tài khoản thanh toán

Tài khoản thanh toán có liên quan đến phương thức thanh toán. Nếu thanh toán bằng tiền mặt thì tài khoản sẽ là 111, nếu thanh toán bằng hình thức Tiền gửi thì tài khoản thanh toán sẽ là 1122. Còn hình thức chuyển khoản thì tài khoản thanh toán sẽ là 1121

Người nhận

Tên người nhận lương

Địa chỉ

Địa chỉ của người nhận lương

Ngày

Ngày chứng từ hạch toán

Số

Số chứng từ hạch toán

Mã cán bộ

Mã số của cán bộ cần trả lương

Tên cán bộ

Tên của cán bộ cần trả lương

Phòng/Ban

Phòng/Ban cần trả lương

Chương

Chương được theo dõi cho cán bộ đó

Còn phải trả tháng này

Số còn phải trả tháng này

Số trả

Số tiền phải trả cho từng cán bộ

Đồng ý

Đồng ý và tiếp tục việc trả lương

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc tạo bảng lương

-       Chọn phương thức trả lương:

-       Nếu trả bằng tiền mặt thì NSD kích chọn mục Tiền mặt. Nhấn nút <<Đồng ý>>. Thao tác tiếp theo tham khảo Phiếu chi

-       Nếu trả lương bằng tiền gửi ngân hàng thì NSD kích chọn mục Tiền gửi. Nhấn nút <<Đồng ý>>. Thao tác tiếp theo tham khảo Chi tiền gửi.

-       Nếu trả lương bằng hình thức chuyển khoản thì NSD kích chọn mục Chuyển khoản. Nhấn nút <<Đồng ý>>. Thao tác tiếp theo tham khảo Chuyển khoản kho bạc

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC