Tham số in Sổ thu ngân sách xã (TT146), Sổ chi ngân sách xã (TT146)

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Sổ thu ngân sách xã (TT146), Sổ chi ngân sách xã (TT146)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phéo chọn tham số trước khi xem và in Sổ thu ngân sách xã (TT146), Sổ chi ngân sách xã (TT146)

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, NSD chọn mục Sổ chuyên dùng cho các hoạt động xã\Sổ thu ngân sách xã (TT146); Sổ chi ngân sách xã (TT146)

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD nhấn nút <<Xem>> xuất hiện hộp hội thoại:

 

image195

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xem. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Chương

Cho phép chọn Chương cần in và xem báo cáo

Khoản

Cho phép chọn Khoản cần in và xem báo cáo

Mục

Cho phép chọn Mục cần in và xem báo cáo

Tiểu mục

Cho phép chọn Tiểu mục in và xem báo cáo

Trợ giúp

Tìm đến HELP để xem hướng dẫn

Đồng ý

Cho phép xem hoặc in báo cáo

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image177 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn nút chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image177 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Chọn Chương: NSD nhấn nút image177 ở ô Chương, xuất hiện danh sách Chương, cho phép NSD chọn chương để xem hoặc in báo cáo.

-       Chọn Khoản: NSD nhấn nút image177 ở ô Khoản, xuất hiện danh sách Khoản, cho phép NSD chọn khoản để xem hoặc in báo cáo.

-       Chọn Mục: NSD nhấn nút image177 ở ô Mục, xuất hiện danh sách Mục, cho phép NSD chọn khoản để xem hoặc in báo cáo.

-       Chọn Tiểu mục: NSD nhấn nút image177 ở ô Tiểu mục, xuất hiện danh sách Tiểu mục, cho phép NSD chọn khoản để xem hoặc in báo cáo.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC