Thêm mới Biểu tính thuế thu nhập

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Lương cán bộ > Biểu tính thuế thu nhập >

Thêm mới Biểu tính thuế thu nhập

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới Biểu tính thuế thu nhập để sử dụng trong việc tính thuế thu nhập cá nhân cho các cán bộ trong đơn vị.

Cách thao tác

-       Tại màn hình danh sách Biểu tính thuế thu nhập, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image229 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image297

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Loại thuế thu nhập

Xác định loại thuế thu nhập cá nhân là Thường xuyên hay Không thường xuyên (bắt buộc chọn)

Bậc

Bậc thuế thu nhập cá nhân (bắt buộc nhập)

Tên thuế thu nhập

Tên của thuế thu nhập cá nhân (bắt buộc nhập)

Thu nhập từ

Số tiền bắt đầu tính thuế thu nhập ở một mức thuế suất xác định (bắt buộc nhập)

Thu nhập đến

Số tiền kết thúc tính thuế thu nhập ở một mức thuế suất xác định (bắt buộc nhập)

Thuế suất

Mức thuế suất áp dụng cho việc tính thuế thu nhập cá nhân. Ví dụ, 0%, 5%, 10%, 15%,...(bắt buộc nhập)

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi Biểu tính thuế thu nhập

Cất

Lưu Biểu tính thuế thu nhập mới

Hủy bỏ

Không lưu Biểu tính thuế thu nhập mới

-       Nhập Loại thuế thu nhập, Bậc, Tên thuế thu nhập, Thu nhập từ, Thu nhập đến, và Thuế suất.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Biểu tính thuế thu nhập mới.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC