Xuất khẩu Tiết

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tiết >

Xuất khẩu Tiết

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Xuất khẩu cho phép xuất khẩu danh mục Tiết đã khai báo trong chương trình ra tệp (.xml)

Cách thao tác

-       Tại màn hình Tiết, nhấn nút <<Xuất khẩu>>, xuất hiện hộp hội thoại

image264

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Save in

Chọn đường dẫn lưu tệp xuất khẩu danh mục Tiết

File name

Tên tệp xuất khẩu danh mục Tiết

Save as type

Lưu tệp xuất khẩu danh mục Tiết ở dạng file (.xml)

Save

Thực hiện lưu tệp xuất khẩu danh mục Tiết

Cancel

Hủy bỏ việc xuất khẩu danh mục Tiết

-       Chọn đường dẫn để lưu tệp xuất khẩu.

-       Nhấn nút <<Save>> để lưu tệp xuất khẩu, xuất hiện thông báo thành công:

image265

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để kết thúc việc xuất khẩu danh mục tiết.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC