Loại hoạt động tài chính

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Loại hoạt động tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Loại hoạt động tài chính cho phép NSD phân loại các Hoạt động tài chính xã có cùng tính chất, nghiệp vụ kế toán.

Ví dụ:

-       Loại “Hoạt động thu hộ, chi hộ” (TK liên quan: 336)

-       Loại “Hoạt động sự nghiệp” (TK liên quan: 711, 811)

Việc khai báo TK liên quan (TK thu và TK chi) trong Loại hoạt động tài chính sẽ hỗ trợ NSD lọc các Hoạt động tài chính theo TK liên quan đã được khai báo. Ví dụ: Loại “Hoạt động sự nghiệp” có TK thu là 711, TK chi là 811 thì khi nhập liệu liên quan đến hai TK này, chỉ những Hoạt động tài chính thuộc loại “Hoạt động sự nghiệp” mới hiển thị trong danh sách Hoạt động tài chính cần chọn.

Cách thao tác

-       Vào menu Danh mục\Loại hoạt động tài chính, xuất hiện màn hình Loại hoạt động tài chính gồm 02 cột sau:

      Mã loại: Mã của loại hoạt động tài chính.

      Tên loại: Tên của loại hoạt động tài chính.

image306

Tại màn hình Loại hoạt động tài chính, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới Loại hoạt động tài chính, Sửa Loại hoạt động tài chính, Xoá Loại hoạt động tài chính, Mở rộng, Thu gọn, Nạp, và In.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC