Chuyển tiền nội bộ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền gửi >

Chuyển tiền nội bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép thực hiện, theo dõi và quản lý việc chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng, Kho bạc này sang tài khoản Ngân hàng, Kho bạc khác của đơn vị.

Cách thao tác

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền gửi\Chuyển tiền nội bộ, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan đến tiền gửi.

      Màn hình danh sách: Danh sách các chứng từ với một số thông tin chính như Số chứng từ, Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Diễn giải, Người nộp tiền, Địa chỉ, Số tiền.

      Các thông tin liên quan: Gồm 02 trang hiển thị thông tin của chứng từ được chọn ở màn hình danh sách.

image521

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Chuyển tiền nội bộ. Để thêm mới chứng từ, kích chuột phải chọn “Thêm phiếu chuyển tiền nội bộ” hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image465 trên thanh công cụ và chọn Thêm phiếu chuyển tiền nội bộ.

-       Nhân bản: Tham khảo chi tiết tại phần Nhân bản

-       Xem: Cho phép xem chứng từ được chọn trước đó. Để xem chứng từ, chọn chứng từ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image446 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa chứng từ được chọn trước đó. Để xóa chứng từ, chọn chứng từ cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image447 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách, hoặc thiết lập điều kiện hiển thị cho các chứng từ trong danh sách. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image448 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image448 trên thanh công cụ .

-       Ghi sổ: Cho phép ghi sổ chứng từ được chọn trước đó. Để ghi sổ chứng từ, chọn chứng từ cần ghi sổ sau đó kích chuột phải chọn “Ghi sổ”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image449 trên thanh công cụ.

-       Bỏ ghi: Cho phép bỏ ghi sổ chứng từ được chọn trước đó. Để bỏ ghi chứng từ, chọn chứng từ cần bỏ ghi sau đó kích chuột phải chọn “Bỏ ghi”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image450 trên thanh công cụ.

-       In: Cho phép in danh sách chứng từ. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image268 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC