Menu Hệ thống

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Menu Hệ thống

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Menu Hệ thống bao gồm các chức năng như: Ngày hạch toán, Ghi sổ - Bỏ ghi sổ theo lô, Bảo trì dữ liệu, Báo cáo nhanh, Sắp xếp lại số chứng từ, Khóa sổ/Bỏ khóa sổ kỳ kế toán, Đổi mật khẩu, Quản lý người dùng, Nhật ký truy cập, và Tuỳ chọn.

image684

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC