Cập nhật tài khoản sau sao chép

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Cập nhật tài khoản sau sao chép

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng này cho phép cập nhật lại tài khoản mới cho các dòng chứng từ vừa được tích chọn để sao chép.

Cách thao tác

        Cap nhat TK sau sao chep

Thông tin chi tiết trên màn hình

TK Nợ

Nhập TK Nợ để cập nhật cho các dòng chứng từ mới sao chép

TK Có

Nhập TK Có để cập nhật cho các dòng chứng từ mới sao chép

Đồng ý

Đồng ý cập nhật

Hủy bỏ

Không thực hiện cập nhật

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên màn hình

-       Nhập TK Nợ và TK Có muốn cập nhật

-     Nhấn nút <<Đồng ý>> để thực hiện cập nhật

-    Nếu không muốn cập nhật lại tài khoản mới, NSD nhấn <<Hủy bỏ>>

 

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC