Menu Nghiệp vụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Menu Nghiệp vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Menu Nghiệp vụ bao gồm các chức năng phục vụ cho công tác kế toán của đơn vị. Menu Nghiệp vụ chính là nơi NSD nhập số dư ban đầu cho các tài khoản, lập dự toán ngân sách cũng như nhập các hóa đơn chứng từ gốc của công tác kế toán xã,…

image337

Xem thêm

Phân hệ Dự toán ngân sách

Phân hệ Tiền mặt

Phân hệ Tiền gửi

Phân hệ Vật tư, Công cụ dụng cụ

Phân hệ Tài sản cố định

Phân hệ Lương

Phân hệ Nghiệp vụ khác

Nhập số dư ban đầu

Tìm kiếm

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC