Dự toán chi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách >

Dự toán chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Lập Dự toán chi theo mục lục ngân sách

Bổ sung dự toán chi theo MLNS

Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS

Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT

Dự toán chi đầu năm theo NDKT

Bổ sung dự toán chi theo NDKT

Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC