Loại bỏ người dùng khỏi vai trò

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Vai trò và quyền hạn >

Loại bỏ người dùng khỏi vai trò

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép loại bỏ khỏi vai trò những người dùng đã được chọn vào trước đó.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách, kích chọn vai trò cần loại bỏ người dùng.

-       Tại màn hình các thông tin liên quan, kích chọn trang Danh sách người dùng.

-       Kích chọn người dùng cần loại bỏ.

-       Nhấn nút <<Loại bỏ>>.

-       Xuất hiện cảnh báo loại bỏ, chọn <<Yes>>.

Vì mỗi người dùng phải có ít nhất một vai trò nên không thể loại bỏ những người dùng mà đang chỉ có duy nhất vai trò hiện thời.