Mở rộng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại tài sản cố định >

Mở rộng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Mở rộng cho phép NSD xem danh sách tất cả các loại tài sản cố định cha và loại tài sản cố định con.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Loại TSCĐ, kích chuột phải chọn “Mở rộng”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image236 trên thanh công cụ. Khi đó NSD có thể nhìn thấy tất cả các loại tài sản cố định cha và loại tài sản cố định con trên màn hình.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC