Thu gọn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại tài sản cố định >

Thu gọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Thu gọn cho phép NSD không hiển thị các loại tài sản cố định con, trên màn hình chỉ hiển thị các loại tài sản cố định cha.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Loại TSCĐ, kích chuột phải chọn “Thu gọn” hoặc kích chọn biểu tượng image237 trên thanh công cụ. Khi đó NSD chỉ nhìn thấy các loại tài sản cố định cha trên màn hình.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC