Mở rộng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Hệ thống tài khoản >

Mở rộng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Chức năng Mở rộng cho phép NSD hiển thị tất cả tài khoản và các tiểu khoản của từng tài khoản đó.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Hệ thống tài khoản, kích chuột phải chọn “Mở rộng”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image236 trên thanh công cụ. Khi đó NSD có thể nhìn thấy tất cả các tài khoản tổng hợp và tiết khoản trên màn hình.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC