Phiên bản R12

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R12

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Kế toán muốn trên danh sách phiếu thu tiền hiển thị cả những phiếu thu rút ngân sách về nhập quỹ tiền mặt

Hiện tại, danh sách Phiếu thu đang chỉ hiển thị các phiếu thu sinh ra từ phân hệ Tiền mặt. Tuy nhiên ngoài phiếu thu thông thường đó, đơn vị còn có nhiều phiếu thu rút tiền từ kho bạc. Phiên bản này cho phép danh sách Phiếu thu hiển thị cả các phiếu thu rút tiền kho bạc về nhập quỹ, giúp người dùng nhìn được tổng quát các phiếu thu tại đơn vị.

Theo đó khi vào Tiền mặt, chọn Danh sách phiếu thu, anh/chị sẽ nhìn thấy danh sách phiếu thu bao gồm cả loại "Rút tiền kho bạc"

 

R12-8

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn in tách riêng số liệu của tháng 12/quý IV/tháng chỉnh lý quyết toán để phục vụ đối chiếu kho bạc

Hiện tại phần mềm đã hỗ trợ hạch toán và in báo cáo Tháng chỉnh lý quyết toán, tuy nhiên báo cáo chưa in được tách riêng theo Tháng 12, Quý IV, Cả năm, Tháng chỉnh lý quyết toán, Cả năm bao gồm tháng chỉnh lý quyết toán.

Phiên bản này cho phép tách riêng các kỳ trên báo cáo, giúp người dùng có báo cáo đầy đủ theo từng kỳ độc lập, và cả năm bao gồm tháng chỉnh lý, để dễ dàng đối chiếu, kiểm tra và gửi báo cáo cho đơn vị chủ quản theo yêu cầu.

Theo đó, phần mềm thống nhất các thông tin sau:

oKỳ "Tháng 12": Chỉ bao gồm các chứng từ thuộc tháng 12 của năm tài chính

oKỳ "Tháng chỉnh lý quyết toán": Chỉ bao gồm chứng từ thuộc tháng chỉnh lý quyết toán trong năm tài chính.

oKỳ "Năm nay": Chỉ bao gồm 12 tháng trong năm tài chính

oKỳ "Tháng 12" hoặc "Quý IV" hoặc "Năm nay" nhưng tích chọn thêm tùy chọn "Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán": Báo cáo bao gồm cả kỳ đã chọn và các chứng từ tháng chỉnh lý quyết toán.

R12-9

Yêu cầu này được đáp ứng trên các báo cáo sau:

B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế

B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế

B03a-X: Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN

B03b-X: Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN

B03c-X: Báo cáo tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế

B03d-X: Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế

B03-X: Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã

S05-X: Sổ chi ngân sách xã

S05-X: Sổ chi ngân sách xã (In theo tiết)

S05-X: Sổ chi ngân sách xã (TT146)

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn tự động hạch toán lương trong trường hợp rút dự toán chuyển tiền từ tài khoản dự toán sang tài khoản tiền gửi ngân hàng sau đó mới chuyển trả lương cho cán bộ

Ở các phiên bản trước, phần mềm đã hỗ trợ tiện ích Sinh chứng từ hạch toán chi phí lương từ chứng từ Chuyển khoản kho bạc. Tuy nhiên chỉ đáp ứng đơn vị chuyển khoản lương trực tiếp từ tài khoản 1121.

Phiên bản này đáp ứng nghiệp vụ Sinh chứng từ hạch toán chi phí lương đối với đơn vị chuyển trả lương từ tài khoản tiền gửi ngân hàng. Theo đó đơn vị vẫn hạch toán tại giao diện Chuyển khoản kho bạc, hạch toán Nợ 334/ Có 1122 hoặc Nợ 334/ Có 1128, sau đó vào Tiện ích, chọn Sinh chứng từ hạch toán chi phí lương, thì phần mềm sẽ hỗ trợ tự động hạch toán như đối với trường hợp đơn vị chuyển khoản từ tài khoản 1121.

R12-10

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn phân quyền được cho người dùng theo từng phân hệ trên phần mềm, để kiểm soát và phân công công việc giữa các kế toán được tốt hơn.

Đối với các đơn vị có nhiều kế toán, việc phân quyền theo từng vai trò giúp quản lý người dùng tốt hơn, thao tác của người dùng độc lập với nhau, giúp dễ kiểm soát số liệu, đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu.

Phiên bản này cho phép các đơn vị tạo vai trò, thực hiện phân quyền theo từng vai trò.

Chi tiết cách tạo người dùng, anh/chị vui lòng xem Tại đây. Chi tiết cách tạo vai trò và phân quyền cho vai trò, anh/chị xem Tại đây.

Đối với dữ liệu chuyển đổi từ phiên bản trước R12 lên phiên bản R12, danh sách người dùng vẫn được giữ nguyên, có vai trò admin và staff, có toàn quyền trên chương trình. Khi đó để bắt đầu phân quyền, anh/chị cần thực hiện rà soát lại vai trò, sau đó phân quyền theo từng vai trò theo hướng dẫn.

hmtoggle_plus1Kế toán muốn đánh lại được cả 2 số chứng từ của loại chứng từ có 2 số chứng từ, đồng thời tìm kiếm được số chứng từ phụ đó, phục vụ cho việc in sổ sách, báo cáo và dễ dàng kiểm tra khi trùng số chứng từ

Thực tế có phát sinh nghiệp vụ có nhiều chứng từ gốc, do đó phần mềm có những giao diện có 2 số chứng từ, ví dụ:

1.Phiếu rút tiền kho bạc: PRT, PT

2.Chuyển khoản kho bạc: CKKB, PRT

3.Phiếu thu tiền:  PT, GBN

4.Phiếu chi tiền: PC, GBC

5.Nhập mua bằng tiền mặt: PNK, PC

6.Nhập mua bằng tiền gửi: PNK, PRT, GBN

Tuy nhiên ở các phiên bản trước, phần mềm đang chỉ hỗ trợ sắp xếp và tìm kiếm số chứng từ của một số chứng từ theo từng loại. Do đó người dùng gặp khó khăn trong việc đánh số chứng từ phụ và tìm kiếm các số chứng từ phụ liên quan.

Phiên bản này cho phép người dùng sắp xếp lại số chứng từ và tìm kiếm được theo cả số chứng từ phụ.

Việc sắp xếp được thực hiện bằng cách khi chọn một loại chứng từ thì hiển thị cả các số chứng từ phụ liên quan đến loại đó trên các giao diện khác. Cụ thể:

1.Rút tiền kho bạc: Phiếu rút tiền KB, Chuyển khoản kho bạc, Nhập mua bằng tiền gửi

2.Chi tiền gửi: Chi tiền gửi, Phiếu thu tiền, Nhập mua bằng tiền gửi

3.Phiếu nộp tiền KB: Phiếu nộp tiền KB, Phiếu chi tiền

4.Phiếu thu tiền: Phiếu thu tiền, Phiếu rút tiền kho bạc

5.Phiếu chi tiền: Phiếu chi tiền, Nhập mua bằng tiền mặt.

Việc Tìm kiếm vẫn thực hiện theo cách làm trên các phiên bản trước, anh/chị có thể tham khảo cách Tìm kiếm Tại đây. Do cho phép tìm kiếm theo cả số chứng từ phụ, nên thông tin trên cột Số chứng từ thể hiện đồng thời các số chứng từ trên chứng từ đó, ngăn cách giữa các số chứng từ bằng dấu "/".

R12-11