Vai trò và quyền hạn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Vai trò và quyền hạn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thiết lập các vai trò của người dùng trong hệ thống, đồng thời phân quyền cho vai trò đó. Ví dụ: với vai trò là Kế toán trưởng thì có toàn quyền với tất cả các phân hệ, với vai trò là Kế toán vốn bằng tiền thì không được dùng phân hệ Tài sản cố định,…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn, xuất hiện màn hình Vai trò và quyền hạn gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Cho phép truy cập nhanh tới các chức năng của hệ thống.

      Màn hình danh sách: Danh sách vai trò trong hệ thống với các thông tin như Mã hiệu, Tên vai trò và Diễn giải. Tại đây, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm mới vai trò, Sửa vai trò, Xóa vai trò, Phân quyền cho vai trò, in danh sách vai trò, Chọn người dùng cho vai trò, Loại bỏ người dùng khỏi vai trò.

      Các thông tin liên quan: Gồm 03 trang hiển thị thông tin về vai trò được chọn ở màn hình danh sách, bao gồm: Thông tin chung, Danh sách người dùng và Các chức năng bị hạn chế quyền. Trang Thông tin chung hiển thị những thông tin cơ bản về vai trò. Trang Danh sách người dùng cho phép Chọn người dùng cho vai trò hoặc loại bỏ người dùng khỏi vai trò. Trang Các chức năng bị hạn chế quyền hiển thị những quyền mà vai trò đó không được thực hiện (nếu không có thông tin tại đây nghĩa là vai trò đó có toàn quyền sử dụng tất cả các chức năng).

R12-7

Chỉ NSD có vai trò ADMIN mới có thể nhìn thấy và thực hiện các thao tác với phần Vai trò và quyền hạn.