Phiên bản R10

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R10

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn theo dõi được số dự toán thu/chi do Huyện giao và do HĐND xã giao riêng và in báo cáo thể hiện rõ số dự toán do huyện giao và do HĐND giao riêng

Thông thường dự toán thu/chi do huyện giao và HĐND giao giống nhau. Tuy nhiên, tại một số đơn vị thì dự toán do huyện giao và số HĐND giao khác nhau. Sau khi huyện giao thì HĐND thực hiện rà soát lại chi tiết để xác định dự toán của năm cho đơn vị. Hiện tại toàn bộ các giao diện dự toán trên phần mềm đều thể hiện số dự toán do Huyện giao.

Phiên bản này cho phép theo dõi được dự toán do Huyện giao và dự toán do HĐND xã giao riêng, đồng thời lên báo cáo(4 báo cáo) hiển thị được cả hai dự toán này và so sánh số thực hiện với từng dự toán.
Để thực hiện theo dõi số dự toán thu/chị do Huyện và HĐND giao riêng, đơn vị thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào Hệ thống\ Tùy chọn\Dự toán ngân sách, tích chọn "Theo dõi dự toán thu/chi theo MLNS/NDKT do HĐND giao"

 

HDND_giao

 

Bước 2: Sau khi hoàn thành tùy chọn ở bước 1, tại các giao diện liên quan đến dự toán, phần mềm bổ dung thêm nhóm cột "HĐND giao", và nhóm các cột "Ngân sách nhà nước", "Ngân sách xã" trong các phiên bản cũ thành nhóm "Huyện giao". Có 12 giao diện liên quan đến Lập dự toán có dự thay đổi, bao gồm:

 

giao dien_DT

oĐơn vị thực hiện nhập số dự toán giao/bổ sung/ điều chỉnh do HĐND giao vào nhóm cột "HĐND giao". Toàn bộ phần nhận dự toán, bổ sung, điều chỉnh dự toán liên quan đến dự toán do huyện giao, đơn vị nhập liệu vào nhóm cột "Huyện giao". Ví dụ về thao tác trên giao diện "Dự toán thu theo NDKT" như hình sau:

 

lap DT_HDND giao

 

oKhi đơn vị nhập liệu vào nhóm "Huyện giao", số liệu sẽ tự động sao chép sang các cột tương ứng thuộc nhóm cột "HĐND giao". Đơn vị cần nhập lại khi ở chỉ tiêu đó, số dự toán "HĐND giao" khác với số "Huyện giao"

oToàn bộ các thao tác liên quan đến chứng từ hạch toán, đơn vị thực hiện bình thường như các phiên bản trước.

oĐối với dữ liệu chuyển đổi từ phiên bản cũ lên phiên bản mới, sau khi tích chọn như thao tác ở bước 1, trên cả 12 giao diện, dữ liệu thuộc nhóm "HĐND giao" sẽ được sao chép bằng cột "Huyện giao". Đơn vị có thể vào lần lượt từng giao diện trên để sửa lại số liệu nếu HĐND giao khác số dự toán Huyện giao.

Bước 3: Phần mềm đã bổ sung thêm 4 báo cáo B03a-X, B03b-X, B03c-X, B03d-X thể hiện số dự toán Huyện giao và HDDND giao. Để xem báo cáo hiển thị được cả hai dự toán "Huyện giao" và "HĐND giao", đồng thời so sánh số thực hiện với từng dự toán, đơn vị vào Báo cáo\ Báo cáo đặc thù\ Báo cáo tài chính, chọn báo cáo cần xem. Các báo cáo mới được bổ sung cụ thể như sau:

 

DS-BC

 

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi in báo cáo B08-X, số dư tạm ứng không thể hiện âm trên từng tiểu mục thanh toán, mà chỉ hiển thị số dư còn lại trên tiểu mục tạm ứng

Đơn vị rút tạm ứng ở tiểu mục 0051, sau đó chi và thanh toán tạm ứng ở nhiều tiểu mục khác nhau vì vậy khi in báo cáo B08-X cột số dư tạm ứng bị âm ở tiểu mục này và dương ở tiểu mục khác.

Phiên bản này đáp ứng yêu cầu khi in báo cáo B08-X, phần mềm tự động bù trừ từ tiểu mục dương sang tiểu mục âm, để đảm báo số dư tạm ứng không bị âm ở các tiểu mục thanh toán tạm ứng.

Để báo cáo B08-X chỉ hiển thị cột "Tạm ứng còn lại đầu kỳ" và "Tạm ứng còn lại cuối kỳ" không bị âm ở các tiểu mục thanh toán tạm ứng, khi xem báo cáo, đơn vị tích vào "Mẫu tự chủ"

B08

Khi tích "Mẫu tự chủ", báo cáo tự động bù trừ âm dương, khi đó số liệu cột "Tạm ứng còn lại cuối kỳ" sẽ thể hiện theo nguyên tắc:

Bù trừ trong cùng một khoản (Trong cùng khoản, rút tạm ứng ở tiểu mục này, thanh toán tạm ứng ở tiểu mục khác):

oNếu có ít nhất 1 tiểu mục dương, phần mềm tự động cộng dồn tiền vào tiểu muc dương đầu tiên, các tiểu mục dương khác hiển thị bằng 0.

oNếu không có tiểu mục dương nào, phần mềm tự động dồn tiền vào tiểu muc âm cuối cùng, các tiểu mục khác hiển thị bằng 0.

Bù trừ không cùng một khoản (Rút tạm ứng ở khoản này nhưng thanh toán tạm ứng ở khoản khác):

oHạch toán vào các mục 9200, 9250, 9300, 9350, 9400 thì bù trừ số liệu vào mục 0052

oHạch toán ở các tiểu mục còn lại thì bù trừ vào mục 0051