Danh sách dự toán theo MLNS

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách >

Danh sách dự toán theo MLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Tại màn hình danh sách Dự toán theo mục lục ngân sách, NSD có thể thực hiện được các chức năng Thêm, Sửa, Xóa, In và Nạp.

Du toan theo MLNS

 

8 Thêm

-       Kích chuột phải chọn “Thêm” hoặc nhấn biểu tượng image362 trên thanh công cụ.

-       Thao tác thực hiện chi tiết tiếp theo xem tạo Dự toán chi theo mục lục ngân sách năm …Dự toán thu theo mục lục ngân sách năm …

8 Sửa

-       Chọn dự toán chi cần sửa trên danh sách.

-       Nhấn nút “Sửa” trên thanh công cụ để sửa đổi các chỉ tiêu trên dự toán.

8 Xoá

-       Chọn dự toán chi cần xoá trên danh sách.

-       Nhấn nút “Xoá” trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

8 In

-       Để in danh sách dự toán theo MLNS, nhấn nút “In” trên thanh công cụ.

8 Nạp

-       Để làm tươi dữ liệu về các dự toán theo MLNS, nhấn nút “Nạp” trên thanh công cụ.

 

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC