Danh sách bổ sung dự toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách >

Danh sách bổ sung dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Tại màn hình danh sách Dự toán Bổ sung dự toán, NSD có thể thực hiện được các chức năng Thêm, Sửa, Xóa, In và Nạp.

Danh sach bo sung du toan

 

8 Thêm

-       Kích chuột phải chọn “Thêm” hoặc nhấn biểu tượng image362 trên thanh công cụ. Tại đây, người sừ dụng có thể thêm mới các chứng từ Bổ sung dự toán thu theo MLNS, Bổ sung dự toán chi theo MLNS, Bổ sung dự toán thu theo NDKT, Bổ sung dự toán chi theo NDKT

8 Sửa

-       Chọn chứng từ cần sửa trên danh sách.

-       Nhấn nút “Sửa” trên thanh công cụ để sửa đổi các thông tin trên chứng từ.

8 Xoá

-       Chọn chứng từ cần xoá trên danh sách.

-       Nhấn nút “Xoá” trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

8 In

-       Để in danh sách bổ sung dự toán, nhấn nút “In” trên thanh công cụ.

8 Nạp

-       Để làm tươi dữ liệu về danh sách bổ sung dự toán, nhấn nút “Nạp” trên thanh công cụ.

 

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC