Dự toán thu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách >

Dự toán thu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Lập Dự toán thu theo mục lục ngân sách

Bổ sung dự toán thu theo MLNS

Điều chỉnh dự toán thu theo MLNS

Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT

Dự toán thu đầu năm theo NDKT

Bổ sung dự toán thu theo NDKT

Điều chỉnh dự toán thu theo NDKT

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC