Đặt lại mật khẩu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Quản lý người dùng >

Đặt lại mật khẩu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép thiết lập lại mật khẩu mới cho người dùng.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn người dùng cần thiết lập lại mật khẩu.

-       Kích chuột phải chọn “Đặt lại mật khẩu”, xuất hiện hộp hội thoại:

image1069

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mật khẩu mới

Mật khẩu mới của người dùng

Xác nhận lại mật khẩu

Nhập lại mật khẩu mới của người dùng

Gửi mật khẩu tới người dùng

Gửi mật khẩu mới tới địa chỉ email của người dùng

Đồng ý

Thực hiện việc đặt lại mật khẩu

Huỷ bỏ

Không thực hiện việc đặt lại mật khẩu

-       Nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới.