Chọn vai trò cho người dùng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Quản lý người dùng >

Chọn vai trò cho người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép phân vai trò đã thiết lập sẵn trong hệ thống cho từng người dùng. Mục đích của việc phân vai trò này là nhằm phân quyền sử dụng các chức năng của phần mềm cho các đối tượng người dùng khác nhau. Ví dụ: người dùng là Kế toán trưởng thì được quyền sử dụng tất cả các phân hệ, người dùng là Kế toán vốn bằng tiền thì không được dùng phân hệ Tài sản cố định,…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách, kích chọn người dùng cần phân vai trò.

-       Tại màn hình các thông tin liên quan, kích chọn trang Vai trò.

-       Nhấn nút <<Chọn>>, xuất hiện hộp hội thoạị:

image1072

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã hiệu

Mã của vai trò trong hệ thống

Tên vai trò

Tên của vai trò

Diễn giải

Thông tin chi tiết về vai trò

Đồng ý

Thực hiện việc chọn vai trò

Hủy bỏ

Không thực hiện việc chọn vai trò

-       Chọn vai trò thích hợp trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để thực hiện việc phân vai trò.