Loại bỏ vai trò khỏi người dùng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Quản lý người dùng >

Loại bỏ vai trò khỏi người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép loại bỏ khỏi người dùng những vai trò đã được phân cho người dùng trước đó.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách, kích chọn người dùng cần loại bỏ vai trò.

-       Tại màn hình các thông tin liên quan, kích chọn trang Vai trò.

-       Kích chọn vai trò cần loại bỏ.

-       Nhấn nút <<Loại bỏ>>.

-       Xuất hiện cảnh báo loại bỏ, chọn <<Yes>>.

Mỗi người dùng phải có ít nhất một vai trò, vì vậy không thể loại bỏ tất cả vai trò khỏi người dùng.