Chọn người dùng cho vai trò

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Vai trò và quyền hạn >

Chọn người dùng cho vai trò

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép chọn người dùng vào vai trò cụ thể. Sau khi được chọn vào vai trò nào, người dùng sẽ được sử dụng các chức năng mà vai trò đó được phân quyền cũng như không được sử dụng các chức năng mà vai trò đó bị hạn chế quyền.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách, kích chọn vai trò cần chọn người dùng vào.

-       Tại màn hình các thông tin liên quan, kích chọn trang Danh sách người dùng.

-       Nhấn nút <<Chọn>>, xuất hiện hộp hội thoạị:

image1078

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Họ và tên

Họ và tên người dùng trong hệ thống

Đồng ý

Thực hiện việc chọn người dùng

Hủy bỏ

Không thực hiện việc chọn người dùng

-       Chọn người dùng thích hợp trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để thực hiện việc chọn người dùng.

Khi chưa có người dùng nào trong danh sách thì nút Loại bỏ bị mờ đi.