Dự toán giữ lại

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Dự toán ngân sách >

Dự toán giữ lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Trong một số trường hợp đơn vị có thẩm quyền quyết định giữ lại dự toán của đơn vị hoặc trường hợp có quyết định tiết kiệm kinh phí. Khi có quyết định về kinh phí giữ lại đơn vị kế toán đơn vị thực hiện ghi nhận vào phần mềm để lấy lên số liệu báo cáo

Đến cuối năm hạch toán kế toán thực hiện ghi giảm số kinh phí giữ lại

Cách thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán giữ lại, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

      Màn hình danh sách: Danh sách các chứng từ Dự toán giữ lại.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị các thông tin chi tiết của chứng từ Dự toán giữ lại được chọn ở màn hình danh sách.

clip0009

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới Dự toán giữ lai. Để thêm mới Dự toán giữ lại, kích chuột phải rồi di chuyển đến chức năng “Thêm” hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image362 trên thanh công cụ.

-       Xem: Cho phép xem Dự toán giữ lại. Để xem Dự toán giữ lai, chọn Dự toán giữ lai cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image446 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa Dự toán giữ lai. Để xóa chứng từ, chọn Dự toán giữ lai sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image447 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách, hoặc thiết lập điều kiện hiển thị cho các chứng từ trong danh sách. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image448 trên thanh công cụ.

-       In: Cho phép in danh sách Dự toán giữ lai. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image268 trên thanh công cụ.