Tùy chỉnh mẫu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống >

Tùy chỉnh mẫu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép tùy chỉnh một số mẫu biểu đáp ứng yêu cầu kho bạc: Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng theo Thông tư số 39/2016/TT-BTC, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách...

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Hệ thống\Tùy chỉnh mẫu, chọn mẫu tương ứng cần thực hiện tùy chỉnh. Trên giao diện tùy chỉnh, có thể thực hiện các tính năng sau:

Thêm, bớt các cột trong mẫu.

Thêm, bớt các dòng trên mẫu.

Thay đổi thông tin hiển thị trên các dòng, các cột.

Thay đổi tiêu chí ưu tiên sắp xếp trong mẫu.

Thay đổi cách đánh số thứ tự trong mẫu.

R15-6

Để tùy chỉnh một mẫu, trước hết anh/chị cần xác định số cột, số dòng và nội dung cần hiển thị trên các cột, các dòng.

Bước 1: Anh/chị xác định số cột và nội dung các cột trên mẫu cần hiển thị.

Anh/chị tích vào tab Các cột trên báo cáo. Tại đây anh/chị kiểm tra các cột hiện có của mẫu trên phần mềm, xác định cần thêm, bớt cột nào so với mẫu hiện có.

Tiếp theo, anh/chị xem phần Thiết kế mẫu báo cáo, tích Ẩn nếu muốn bớt cột, hoặc bỏ tích Ẩn nếu muốn thêm cột. Anh/chị cũng có thể thay đổi tiêu đề cột bằng cách nhấp chuột vào tiêu đề hiện tại, nhập lại tiêu đề mong muốn.

Để thay đổi vị trí các cột, anh/chị tích chọn cột cần thay đổi, chọn mũi tên di chuyển tương ứng trong 4 mũi trên ở lề phải để di chuyển.

Để thay đổi nội dung muốn hiển thị trên các cột, anh/chị nhấp chọn thông tin nội dung đang hiển thị trên cột đó, tích chọn hoặc bỏ tích chọn nội dung theo mong muốn.

Bước 2: Anh/chị xác định số dòng hiển thị trên mẫu và nội dung hiển thị trên các dòng.

Mỗi loại dữ liệu cần hiển thị trên một dòng được tính là một dòng trên mẫu. Ví dụ: mẫu cần hiển thị dòng mục, bên dưới là các dòng tiểu mục, thì mẫu đó được coi là 2 dòng dữ liệu.

Anh/chị tích vào tab Các dòng trên báo cáo. Tại đây anh/chị kiểm tra các dòng hiện có trên mẫu của phần mềm, xác định cần thêm hay bớt dòng nào so với mẫu hiện có.

Để thêm mới 1 dòng, anh/chị tích chọn Thêm dòng mới và tích chọn thông tin cần hiển thị trên dòng mới thêm.

Để xóa 1 dòng, anh/chị đặt chuột phải vào dòng cần xóa, chọn Xóa dòng.

Anh/chị cũng có thể thay đổi vị trí các dòng bằng cách sử dụng các mũi tên lên, xuống ở lề dưới, bên phải.

Tại mỗi dòng dữ liệu, anh/chị có thể lựa chọn hiển thị đậm, sắp xếp hoặc không sắp xếp, và có hiển thị dòng tổng cộng hay không, nếu có thì hiển thị phía trên hay phía dưới.

Bước 3: Anh/chị xác định thông tin bổ sung trên mẫu: Nhóm theo tiêu chí nào, hoặc có hiển thị dòng ký hiệu cột hay không....

Anh/chị tích vào tab Thông tin bổ sung. Tại đây anh/chị kiểm tra và lựa chọn các tùy chọn hiển thị tương ứng với mẫu biểu mong muốn.

Bước 4: Anh/chị nhấn "Xem trước" để xem mẫu đã tùy chỉnh, sau đó sửa lại (nếu cần). Cuối cùng anh/chị nhấn Cất mẫu để hoàn thành thao tác.

Bước 5: Tại giao diện in mẫu, anh/chị chọn mẫu tùy chỉnh tương ứng với tên mẫu đã chỉnh. Ví dụ: Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng theo TT số 39/2016/TT-BTC (mẫu tùy chỉnh)