Thêm vai trò

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Vai trò và quyền hạn >

Thêm vai trò

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới vai trò vào hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách vai trò, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image1074

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã hiệu

Mã hiệu của vai trò (bắt buộc nhập)

Tên vai trò

Tên của vai trò (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Thông tin chi tiết về vai trò

Đồng ý

Lưu vai trò mới

Hủy bỏ

Không lưu vai trò mới

-       Nhập Mã hiệu, Tên vai trò và Diễn giải (nếu có).

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu vai trò mới.

Trong phần mềm MISA Mimosa.NET 2014 đã có sẵn 03 vai trò: Manager - Nhà quản lý, Staff – Nhân viên, Admin – Quản trị hệ thống.

Với những vai trò được tạo mới, hệ thống mặc định có toàn quyền thực hiện mọi chức năng của phần mềm. Nếu muốn hạn chế quyền của vai trò đó, NSD cần thực hiện chức năng Phân quyền.