Phiên bản R14

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R14

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Bổ sung mẫu Bảng kê thanh toán theo Thông tư 39/2016/TT-BTC (bổ sung một số điều của Thông tư 161/2012/TT-BTC)

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BTC bổ sung một số điều của Thông tư 161. Để đáp ứng Thông tư này, phần mềm đáp ứng:

oBổ sung thêm mẫu "Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (TT số 39/2016/TT-BTC)"

oThực hiện bổ sung trên tất cả các giao diện mà hiện tại đang cho phép in mẫu bảng kê thanh toán theo Thông tư 161

Để in mẫu "Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (TT số 39/2016/TT-BTC)", Trên các giao diện đang cho phép in bảng kê theo Thông tư 161, anh/chị nhấn vào In, chọn "Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (TT số 39/2016/TT-BTC)".

 

R14-1

Do mẫu "Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (TT số 39/2016/TT-BTC)" có thêm 2 cột "Số lượng" và "Định mức", nên khi in mẫu bảng kê, phần mềm sẽ hiển thị giao diện nhập số lượng, định mức tương ứng với các dòng chi tiết trên chứng từ hoặc bảng kê. Người dùng chọn tab 2.Chi tiết số tiền, sau đó nhập thông tin ứng với từng dòng (nếu có)

 

R14-2

 

Sau khi nhập, thông tin trên tab 2.Chi tiết số tiền sẽ được lưu lại theo từng chứng từ, để đảm bảo nếu cần in lại thì người dùng không phải thao tác nhập thêm lần nữa.

Khi nhấn Đồng ý, đơn vị sẽ có mẫu bảng kê như sau:

 

R14-13

hmtoggle_plus1Bổ sung mẫu Đề nghị cam kết chi và Điều chỉnh cam kết chi theo Thông tư 40/2016/TT-BTC (sửa đổi Thông tư 113/2003/TT-BTC và biểu mẫu Thông tư 08/2013/TT-BTC)

Để đáp ứng theo Thông tư 40/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 113/2003/TT-BTC và biểu mẫu Thông tư 08/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, phiên bản này cho phép đơn vị in Đề nghị cam kết chi và Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi theo Thông tư 40/2016/TT-BTC.

Theo đó tại các giao diện liên quan, đều bổ sung thông tin chung của Cam kết chi để đơn vị có thể khai báo và nhập liệu đầy đủ, phục vụ việc in Đề nghị cam kết chi và Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi theo Thông tư 40/2016/TT-BTC. Cụ thể bổ sung trên các giao diện:

1.Đề nghị cam kết chi: Bổ sung thêm các thông tin về dự án như Mã dự án đầu tư, Tên dự án đầu tư, Giá trị hợp đồng giấy, Số tiền đã CKC các năm trước, chi tiết xem tại đây

2.Điều chỉnh cam kết chi: Bổ sung thêm thông tin về nhà cung cấp trên phần thông tin chung như: Tài khoản NCC, Tên ngân hàng NCC, để anh/chị có thể nhập thông tin điều chỉnh. Đồng thời giao diện chi tiết tách thành phần Thông tin đã hạch toán, Thông tin đề nghị điều chỉnh để anh/chị nhập liệu dễ dàng, chi tiết xem tại đây.

Sau khi thực hiện Đề nghị cam kết chi, đơn vị có thể in mẫu C2-12/NS: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (TT số 40/2016/TT-BTC) bằng cách nhấn nút In trên thanh công cụ ngay tại giao diện nhập liệu. Mẫu Đề nghị cam kết chi theo Thông tư 40 sẽ hiển thị như hình.

 

R14-10

 

Sau khi thực hiện Điều chỉnh cam kết chi, đơn vị có thể in mẫu C2-13/NS: Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi (TT số 40/2016/TT-BTC) bằng cách nhấn nút In trên thanh công cụ ngay tại giao diện nhập liệu. Mẫu giấy điều chỉnh số liệu cam kết chi theo thông tư 40 sẽ hiển thị như hình.

 

R14-11

hmtoggle_plus1Bổ sung tiểu mục thu theo Thông tư số 56/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ngày 25/3/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 56/2016/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Theo đó, bổ sung Tiểu mục được quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 33/2008/QĐ-BTC, như sau:

oBổ sung Tiểu mục của Mục 4300 “Thu tịch thu”:

1.Tiểu mục 4312 “Tịch thu do vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do UBND ban hành quyết định tịch thu”.

2.Tiểu mục 4313 “Tịch thu do vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do UBND ban hành quyết định tịch thu”.

oBổ sung Tiểu mục của Mục 4900 “Các khoản thu khác” : Tiểu mục 4914 “Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ”.

oSửa tên các tiểu mục của mục 4300 "Thu tịch thu"

1.Tiểu mục 4301: Tịch thu từ công tác chống lậu trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền ra quyết định tịch thu của cơ quan thuế

2.Tiểu mục 4302: Tịch thu khác trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền ra quyết định tịch thu của cơ quan thuế

3.Tiểu mục 4303: Tịch thu từ công tác chống lậu trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền ra quyết định tịch thu của cơ quan Hải quan

4.Tiểu mục 4304: Tịch thu khác trong lĩnh vực Hải quan thuộc thẩm quyền ra quyết định tịch thu của cơ quan Hải quan.

Phiên bản này đã cập nhật Thông tư số 56/2016/TT-BTC, bổ sung và sửa đổi tên các tiểu mục theo quy định.

Trên danh mục Mục/Tiểu mục thu bổ sung và sửa đổi tên của các tiểu mục thu như trên, đồng thời trên giao diện nhập liệu anh/chị cũng có thể chọn được các tiểu mục trên để hạch toán

 

R14-12

 

Riêng đối với Mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế, khi thêm mới hoàn toàn một mẫu dự toán, các tiểu mục mới thêm gồm 4312, 4313, 4914 được thiết lập công thức trong chỉ tiêu mặc định mã 390- Thu khác. Nếu đơn vị muốn thiết lập các tiểu mục thu trên vào chỉ tiêu khác theo nhu cầu của đơn vị, thì đơn vị có thể vào Mẫu dự toán để lập lại công thức.