Kế toán mong muốn tự tùy chỉnh được bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng theo Thông tư số 39/2016/TT-BTC để đáp ứng nhu cầu của kho bạc

- Tại mỗi địa phương khác nhau, nhu cầu quản lý của kho bạc khác nhau nên kho bạc yêu cầu mẫu bảng kê khác nhau. Để đáp ứng nhu cầu này chương trình hỗ trợ chức năng tùy chỉnh mẫu bảng kê theo Thông tư số 39/2016/TT-BTC để giúp đơn vị tự tùy chỉnh mẫu bảng kê theo yêu cầu của kho bạc.

- Ví dụ: Kho bạc yêu cầu mẫu bảng kê như hình phía dưới. Mẫu này có đặc điểm như sau:

oBảng kê có một loại dòng số liệu:

Dòng chi tiết: Hiển thị theo từng hóa đơn, ngày hóa đơn, số chứng từ, ngày chứng từ, tiểu mục và diễn giải.

oThứ tự sắp xếp: Ưu tiên sắp xếp theo tiểu mục, sau đó đến ngày hóa đơn, ngày chứng từ, số hóa đơn, số chứng từ, diễn giải chi tiết.

                                                                                                                                                 

R15-16

- Để tùy chỉnh mẫu trên:

Vào Tiện ích\Tùy chỉnh mẫu\Tùy chỉnh mẫu bảng kê TT số 39/2016/TT-BTC... Chi tiết cách tùy chỉnh mẫu, đơn vị có thể xem tại đây.

Vào tab Các cột trên báo cáo để thiết lập các cột trên bảng kê.

oKiểm tra thấy các cột trên bảng kê đã đúng như mong muốn, nên với mẫu trên thì không cần thêm, bớt cột.

 

R15-8

 

Vào tab Các dòng trên báo cáo để thiết lập các dòng trên bảng kê: Để thiết lập được mẫu bảng kê như yêu cầu trên thì thực hiện thiết lập một dòng số liệu như hình sau:

 

R15-17

 

o Nhấn vào Xem trước để xem trước mẫu.

o Tiếp tục nhấn Cất mẫu để lưu lại các tùy chỉnh.

o Vào giao diện chứng từ để in bảng kê chi tiết. Ví dụ: Vào giao diện bảng kê chứng từ thanh toán thực chi, tiếp tục nhấn In\Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC) (Mẫu tùy chỉnh).

 

R15-13