Phân quyền cho vai trò

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Vai trò và quyền hạn >

Phân quyền cho vai trò

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép phân quyền thực hiện chức năng cho từng vai trò.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn vai trò cần phân quyền.

-       Kích chuột phải chọn “Phân quyền”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image1076 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

R12-6

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chức năng

Hiển thị cây Chức năng và quyền truy cập tới các chức năng đó:

- Toàn quyền: NSD có toàn quyền truy cập và sử dụng chức năng này.

- Sd: NSD có quyền sử dụng chức năng này.

- T: NSD có quyền thêm đối tượng trong chức năng này.

- S: NSD có quyền sửa đối tượng trong chức năng này.

- X: NSD có quyền xóa đối tượng trong chức năng này.

- Gs: NSD có quyền ghi sổ chứng từ trong chức năng này.

- Bg: NSD có quyền bỏ ghi sổ chứng từ trong chức năng này.

- I: NSD có quyền in đối tượng trong chức năng này.

Mở rộng tất cả

Hiển thị nhanh tất cả các nhánh trên cây Chức năng

Đóng tất cả

Thu gọn nhanh tất cả các nhánh trên cây Chức năng

Hoạt động

Danh sách các hoạt động tương ứng với từng chức năng được chọn trên cây Chức năng

Chọn tất cả

Chọn nhanh tất cả hoạt động trong danh sách

Loại bỏ tất cả

Loại bỏ nhanh tất cả hoạt động trong danh sách

Chú thích

Giải thích những ký hiệu viết tắt được sử dụng trên cây Chức năng

Đồng ý

Áp dụng việc phân quyền vừa thực hiện

Huỷ bỏ

Không áp dụng việc phân quyền vừa thực hiện

-       Trên cây Chức năng, kích chọn chức năng cần phân quyền.

-       Trong danh sách Hoạt động, tích chọn những hoạt động cho phép thực hiện và bỏ chọn những hoạt động muốn hạn chế quyền.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> áp dụng việc phân quyền vừa thực hiện.