Phiếu điều chuyển CCDC

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Vật tư, Công cụ dụng cụ > Phiếu điều chuyển CCDC >

Phiếu điều chuyển CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lập phiếu điều chuyển công cụ dụng cụ khi phát sinh nghiệp vụ điều chuyển CCDC sang phòng ban khác sử dụng.

R13-8

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày CT

Ngày chứng từ (Ngày phát sinh chứng từ)

Ngày HT

Ngày hạch toán (Ngày ghi sổ chứng từ)

Số CT

Số chứng từ điều chuyển

Diễn giải

Nội dung của phiếu điều chuyển

Mã CCDC

Mã CCDC cần điều chuyển

Diễn giải

Tên CCDC cần điều chuyển. NSD có thể nhập nội dung liên quan đến dòng chứng từ tại đây.

Tài khoản ghi tăng

Ghi TK Nợ CCDC

Tài khoản ghi giảm

Ghi TK Có công cụ dụng cụ lâu bền

Từ phòng/ban

Phòng ban thực hiện điều chuyển CCDC đi

Đến phòng/ban

Phòng ban nhân CCDC điều chuyển đến

Số lượng

Số lượng CCDC điều chuyển

Đơn giá

Đơn giá của một CCDC

Thành tiền

Thành tiền = Số lượng * Đơn giá

Mã thống kê

Mã thống kê chứng từ

Cách thao tác

8 Thêm mới một Phiếu điều chuyển CCDC

-       Nhấn nút “Thêm” trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng “Thêm” ở màn hình chính thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Diễn giải: Nhập nội dung (lý do) điều chuyển.

-       Nhập các thông tin vào Ngày HT, Ngày CT và Số CT.

      Nhập thông tin chi tiết:

-     CCDC : NSD nhập vào mã CCDC, hoặc có thể chọn CCDC bằng cách nhấn nút image454 ở cột CCDC, xuất hiện danh sách CCDC cho phép chọn CCDC. NSD chỉ cần tìm đến CCDC cần điều chuyển và nhấn chuột vào CCDC đó.

-       Diễn giải: khi chọn CCDC, chương trình sẽ hiển thị tên của CCDC đó ở cột Diễn giải. Tuy nhiên, NSD có thể nhập vào Diễn giải khác nếu cần.

-   TK ghi tăng, TK ghi giảm: người dùng nhập lần lượt thông tin tài khoản Nợ và TK Có tương ứng.

-   Từ phòng/ban, Đến phòng/ban: NSD chọn thông tin phòng ban đi và phòng ban đến tương ứng.

-       Nhập Số lượng của CCDC cần điều chuyển

-       Nhập Đơn giá của mỗi CCDC.

-       Thành tiền: Khi nhập số liệu vào cột Số lượng và Đơn giá, số tiền sẽ tự động tính cho cột Thành tiền.

-       Nhấn nút “Cất” để lưu giữ các thông tin về chứng từ thêm mới.

8 Sửa Phiếu điều chuyển CCDC

-       Nhấn nút “Sửa” để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Nhấn nút “Cất” để cất giữ thông tin vừa sửa.

8 Xoá Phiếu điều chuyển CCDC

-       Nhấn nút “Xoá” để xoá chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh Đối tượng, Kho, Vật tư,… hoặc để nhập số dư ban đầu cho CCDC ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, nhấn nút “Tiện ích” rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

image469