Trả lương

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kế toán tiền lương > Cập nhật chứng từ phát sinh >

Trả lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Đến kỳ trả lương, thực hiện trả lương cho từng cán bộ trong bảng lương. Thực hiện thao tác trên phần mềm như sau:

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Trả lương, xuất hiện hộp hội thoại Trả lương cán bộ:

image621

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn tháng

Chọn tháng trả lương cho cán bộ

Năm

Chọn năm trả lương cho cán bộ

Số

Chọn số của bảng lương trong tháng

Phòng/Ban

Chọn Phòng/Ban của các cán bộ cần trả lương

Lấy số liệu

Nhấn nút này để lấy số liệu có liên quan đến tiền lương của từng cán bộ theo Phòng/Ban đã chọn

1. Danh sách cán bộ chưa trả lương

 

Danh sách cán bộ chưa trả lương với các thông tin và số liệu có liên quan đến việc thanh toán lương như: Mã cán bộ, Tên cán bộ, TK phải trả, Còn phải trả lũy kế, Còn phải trả tháng này, Số trả.

2. Danh sách cán bộ đã trả lương

Danh sách cán bộ đã trả lương với các thông tin và số liệu có liên quan đến việc thanh toán lương như: Mã cán bộ, Tên cán bộ, TK phải trả, Còn phải trả lũy kế, Số đã trả tháng này.

Trả lương

Đồng ý và tiếp tục việc trả lương

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc tạo bảng lương

-       Chọn tháng, năm trả lương cán bộ bằng cách nhấn chuột vào nút mũi tên image622 của ô Tháng hoặc ô Năm.

-       Chọn Phòng/Ban cần trả lương cho cán bộ bằng cách nhấn chuột vào nút mũi tên image623 của ô Phòng/Ban.

-       Để lấy số liệu trả lương nhấn vào nút <<Lấy số liệu>>.

-       Nhấn chọn nút <<Trả lương>> để thực hiện việc trả lương cho cán bộ. Chương trình xuất hiện hộp hội thoại Thông tin trả lương:

clip0005

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Phương thức thanh toán

Chọn  phương thức thanh toán trả lương cho cán bộ

Tiền mặt

Trả lương cho cán bộ bằng tiền mặt

Tiền gửi

Trả lương cho cán bộ bằng tiền gửi ngân hàng

Chuyển khoản

Trả lương cho cán bộ bằng hình thức chuyển khoản

Tài khoản thanh toán

Tài khoản thanh toán có liên quan đến phương thức thanh toán. Nếu thanh toán bằng tiền mặt thì tài khoản sẽ là 111, nếu thanh toán bằng hình thức Tiền gửi thì tài khoản thanh toán sẽ là 1122. Còn hình thức chuyển khoản thì tài khoản thanh toán sẽ là 1121

Người nhận

Tên người nhận lương

Địa chỉ

Địa chỉ của người nhận lương

Ngày

Ngày chứng từ hạch toán

Số

Số chứng từ hạch toán

Mã cán bộ

Mã số của cán bộ cần trả lương

Tên cán bộ

Tên của cán bộ cần trả lương

Phòng/Ban

Phòng/Ban cần trả lương

Chương

Chương được theo dõi cho cán bộ đó

Còn phải trả tháng này

Số còn phải trả tháng này

Số trả

Số tiền phải trả cho từng cán bộ

Đồng ý

Đồng ý và tiếp tục việc trả lương

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc tạo bảng lương

 

-       Chọn phương thức trả lương:

-       Nếu trả bằng tiền mặt thì NSD kích chọn mục Tiền mặt. Nhấn nút <<Đồng ý>>.

-       Nếu trả lương bằng tiền gửi ngân hàng thì NSD kích chọn mục Tiền gửi. Nhấn nút <<Đồng ý>>..

-        Nếu trả lương bằng hình thức chuyển khoản thì NSD kích chọn mục Chuyển khoản. Nhấn nút <<Đồng ý>>.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC