Thanh toán bảo hiểm

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kế toán tiền lương > Cập nhật chứng từ phát sinh >

Thanh toán bảo hiểm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định kỳ (thông thường là hàng quý hoặc hàng tháng), thực hiện nộp bảo hiểm cho cơ quan bảo hiểm. Thực hiện thao tác trên phần mềm như sau:

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Thanh toán thuế TNCN, bảo hiểm.

-       Trên hộp hội thoại Thanh toán thuế TNCN, bảo hiểm, tích chọn mục Thanh toán bảo hiểm, xuất hiện màn hình sau:

image625

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đến ngày

Xem việc thanh toán bảo hiểm đến ngày

Thanh toán bảo hiểm

Chọn mục này để xem và thực hiện thanh toán bảo hiểm

Thanh toán thuế TNCN

Chọn mục này để xem và thực hiện thanh toán thuế TNCN

Lấy số liệu

Nhấn nút này để lấy số liệu có liên quan để xem và thanh toán bảo hiểm

Tài khoản phải nộp

Tài khoản nộp tiền thanh toán bảo hiểm

Tên khoản phải nộp

Tên khoản phải nộp tiền thanh toán có liên quan đến bảo hiểm hoặc kinh phí công đoàn

Số còn phải nộp

Số tiền bảo hiểm và kinh phí công đoàn còn phải nộp cho cơ quan chức năng

Số nộp lần này

Số tiền bảo hiểm và kinh phí công đoàn đơn vị nộp lần này

Thanh toán

Đồng ý và tiếp tục tạo chứng từ thanh toán bảo hiểm

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc thanh toán bảo hiểm

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Để xem hoặc thanh toán bảo hiểm đến ngày cụ thể nào đó, NSD nhấn nút image626 ở ô Đến ngày và chọn thời điểm chốt muốn xem hoặc thanh toán bảo hiểm.

-       Nhấn nút <<Lấy số liệu>> để lấy số liệu cần xem hoặc thanh toán.

-       Nhấn nút <<Thanh toán>>. Chương trình xuất hiện màn hình hộp hội thoại Sinh chứng từ thanh toán bảo hiểm.

image628

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đơn vị nhận

Thông tin về đơn vị nhận tiền đóng bảo hiểm, công đoàn phí của đơn vị

Tên

Tên của đơn vị nhận tiền đóng bảo hiểm, công đoàn phí của đơn vị

Diễn giải

Thông tin diễn giải cho chứng từ thanh toán bảo hiểm

Ngày

Ngày chứng từ thanh toán bảo hiểm

Số

Số chứng từ thanh toán bảo hiểm

Chuyển khoản

Chọn phương thức thanh toán bảo hiểm cho cơ quan chức năng bằng Chuyển khoản

Tiền mặt

Chọn phương thức thanh toán bảo hiểm cho cơ quan chức năng bằng Tiền mặt

Tài khoản thanh toán

Tài khoản thanh toán tương thích với phương thức thanh toán bảo hiểm mà NSD đã chọn

Tài khoản phải nộp

Tài khoản phải nộp bảo hiểm

Tên khoản phải nộp

Tên tài khoản phải nộp bảo hiểm

Số còn phải nộp

Số tiền thanh toán bảo hiểm đơn vị còn phải nộp

Số nộp lần này

Số tiền thanh toán bảo hiểm đơn vị nộp lần này

Đồng ý

Đồng ý và tiếp tục

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc sinh chứng từ thanh toán bảo hiểm

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập tên cơ quan nhận tiền thanh toán bảo hiểm của đơn vị vào mục Tên của phần Đơn vị nhận. Nhập thông tin Diễn giải(nếu có).

-       Hệ thống tự động sinh ngày chứng từ thanh toán bảo hiểm và số chứng từ. Tuy nhiên, NSD có thể thay đổi ngày chứng từ bằng cách nhấn nút image626 ở ô Ngày và chọn ngày mong muốn.

-       Chọn phương thức thanh toán

-       Nếu thanh toán bằng chuyển khoản thì NSD tích chọn Chuyển khoản, sau đó nhấn nút <<Đồng ý>> để sinh chứng từ Phiếu rút tiền kho bạc.

-       Nếu thanh toán bằng tiền mặt thì NSD tích chọn Tiền mặt, sau đó nhấn nút <<Đồng ý>> để sinh Phiếu chi

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC