Nộp thuế TNCN

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kế toán tiền lương > Cập nhật chứng từ phát sinh >

Nộp thuế TNCN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tùy theo mức phát sinh của đơn vị, đơn vị có thể thanh toán thuế TNCN theo tháng, quý, hoặc quyết toán năm. Thực hiện thanh toán thuế TNCN trên phần mềm như sau:

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Thanh toán thuế TNCN, bảo hiểm.

-       Trên hộp hội thoại Thanh toán thuế TNCN, bảo hiểm, tích chọn mục Thanh toán thuế TNCN, xuất hiện màn hình sau:

image627

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đến ngày

Xem việc thanh toán bảo hiểm đến ngày

Thanh toán bảo hiểm

Chọn mục này để xem và thực hiện thanh toán bảo hiểm

Thanh toán thuế TNCN

Chọn mục này để xem và thực hiện thanh toán thuế TNCN

Lấy số liệu

Nhấn nút này để lấy số liệu có liên quan để xem và thanh toán thuế TNCN

Mã cán bộ

Mã số cán bộ phải nộp thuế TNCN

Tên cán bộ

Tên cán bộ phải nộp thuế TNCN

Phòng/Ban

Phòng/Ban có cán bộ phải nộp thuế TNCN

Tài khoản phải nộp

Tài khoản nộp tiền thanh toán thuế TNCN

Tên khoản phải nộp

Tên khoản phải nộp tiền thanh toán thuế TNCN

Số phải nộp

Số tiền thuế TNCN phải nộp cho cơ quan chức năng

Thanh toán

Đồng ý và tiếp tục việc thanh toán thuế TNCN

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc thanh toán thuế TNCN

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Để xem hoặc thanh toán thuế TNCN đến ngày cụ thể nào đó, NSD nhấn nút image626 ở ô Đến ngày và chọn thời điểm chốt muốn xem hoặc thanh toán thuế TNCN.

-       Nhấn nút <<Lấy số liệu>> để lấy số liệu cần xem hoặc thanh toán.

-       Nhấn nút <<Thanh toán>>. Chương trình xuất hiện màn hình hộp hội thoại Sinh chứng từ thanh toán thuế TNCN.

image629

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đơn vị nhận

Thông tin về đơn vị nhận tiền đóng tiền thuế thu nhập cá nhân của đơn vị

Tên

Tên của đơn vị nhận tiền đóng thuế thu nhập cá nhân của đơn vị

Diễn giải

Thông tin diễn giải cho chứng từ thanh toán thuế thu nhập cá nhân

Ngày

Ngày chứng từ thanh toán thuế thu nhập cá nhân

Số

Số chứng từ thanh toán thuế thu nhập cá nhân

Chuyển khoản ngân hàng

Chọn phương thức thanh toán thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan chức năng bằng Chuyển khoản

Tiền mặt

Chọn phương thức thanh toán thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan chức năng bằng Tiền mặt

Mã cán bộ

Mã số cán bộ phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Tên cán bộ

Tên cán bộ phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Phòng/Ban

Phòng/Ban có cán bộ phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Tài khoản phải nộp

Tài khoản phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Tên khoản phải nộp

Tên tài khoản phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Số còn phải nộp

Số tiền thanh toán thuế thu nhập cá nhân đơn vị còn phải nộp

Số nộp lần này

Số tiền thanh toán thuế thu nhập cá nhân đơn vị nộp lần này

Đồng ý

Đồng ý và tiếp tục sinh chứng từ thanh toán thuế TNCN

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc sinh chứng từ thanh toán thuế TNCN

Giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập tên cơ quan nhận tiền thanh toán bảo hiểm của đơn vị vào mục Tên của phần Đơn vị nhận. Nhập thông tin Diễn giải(nếu có).

-       Hệ thống tự động sinh ngày chứng từ thanh toán thuế TNCN và số chứng từ. Tuy nhiên, NSD có thể thay đổi ngày chứng từ bằng cách nhấn nút image626 ở ô Ngày và chọn ngày mong muốn.

-       Chọn phương thức thanh toán

-       Nếu thanh toán bằng chuyển khoản thì NSD tích chọn Chuyển khoản sau đó nhấn nút <<Đồng ý>> để sinh chứng từ Phiếu rút tiền kho bạc.

-       Nếu thanh toán bằng tiền mặt thì NSD tích chọn Tiền mặt, sau đó nhấn nút <<Đồng ý>> để sinh Phiếu chi.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC