Phiên bản R17

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R17

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Khi in Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS, kế toán muốn báo cáo có thêm cột lũy kế số tiền theo yêu cầu kho bạc

Tại một số địa phương, theo yêu cầu của một số Kho bạc, khi in Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS cần hiển thị thêm cột Lũy kế để biết được số thu từ đầu năm đến cuối kỳ in báo cáo.

Từ phiên bản này, khi in báo cáo B03a-X, tại cửa sổ Tham số báo cáo, chương trình cho phép tùy chọn có hiển thị cột Lũy kế trên báo cáo.

Tích chọn Hiển thị cột lũy kế: Báo cáo sẽ hiển thị thêm cột Lũy kế liền sau cột Số tiền. Số liệu lũy kế lấy từ ngày 01/01 năm tài chính đến thời điểm in báo cáo.

Bỏ tích chọn Hiển thị cột lũy kế: Báo cáo vẫn hiển thị các cột như các phiên bản trước, theo mẫu biểu quy định tại Thông tư 146.

R17-12

Khi đó báo cáo sẽ hiển thị như hình:

 

R17-11

hmtoggle_plus1Khi in Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (C2-11/NS)(QĐ số 759/QĐ-TTC) nộp kho bạc, kế toán muốn lưu lại được thông tin Theo chi tiết đã nhập để không phải nhập tay lại ở lần in sau

Khi in Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (C2-11/NS)(QĐ số 759/QĐ-TTC), chương trình cho phép nhập bổ sung thông tin trên cửa sổ tham số. Tuy nhiên, chương trình mới cho phép lưu được thông tin trên cửa sổ Thông tin chung mà chưa lưu được thông tin nhập trên cửa sổ Theo chi tiết. Vì vậy, trong trường hợp kế toán in chứng từ lần tiếp theo lại phải nhập lại thông tin, làm mất thời gian nhập liệu.

Từ phiên bản này, chương trình lưu lại thông tin Theo chi tiết theo từng chứng từ, giúp kế toán không cần nhập lại thông tin khi in Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên từ lần thứ hai trở đi.

oThực hiện in Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (C2-11/NS)(QĐ số 759/QĐ-TTC)

oNhập liệu thông tin cần thiết trên cửa sổ Theo chi tiết

oĐóng chứng từ lại

oTừ lần in thứ hai trên cửa sổ Theo chi tiết đã hiển thị số liệu giống như in lần đầu.

 

R17-5

hmtoggle_plus1Kế toán muốn in được Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng mẫu theo Thông tư số 39 hiển thị được cột Nội dung theo yêu cầu Kho bạc

Hiện tại, chương trình đã cho phép tùy chỉnh Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng mẫu theo Thông tư số 39, đáp ứng yêu cầu của Kho bạc. Tuy nhiên, cách tùy chỉnh hiển thị cột Nội dung trong bảng kê vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của đơn vị.

Từ phiên bản này, chương trình cho phép người dùng tùy chỉnh hiển thị cột Nội dung theo mong muốn.

Để tùy chỉnh cách hiển thị cột Nội dung thực hiện như sau:

o Tại giao diện Tùy chỉnh mẫu bảng kê: chọn tab Các dòng trên báo cáo, tìm đến cột Cách hiển thị cột nội dung, kích chuột vào biểu tượng trên cột Cách hiển thị cột nội dung.

o Chọn Nội dung hiển thị

o Nhấn vào Xem thử để xem trước kết quả thiết lập

Chú ý: Nội dung hiển thị phụ thuộc vào: chỉ tiêu được thiết lập trên từng dòng và tùy chọn hiển thị cột nội dung. VD: Để hiển thị được dòng nội dung có thông tin là Mã chương - Mã khoản - Mã tiểu mục (800 -345-6001)

Chọn chỉ tiêu hiển thị là chương, khoản, tiểu mục

Chọn cách hiển thị cột nội dung là <Mã>

Kết quả hiển thị là: 800 -345-6001

 

R17-14

oTrường hợp các thiết lập mặc định chương trình mang đi chưa đáp ứng được nhu cầu của đơn vị thì tại mục Nội dung hiển thị chọn loại Tùy biến hiển thị. Ví dụ: Mong muốn cột nội dung hiển thị là <Tên chương> - chương <Mã chương> (Hoạt động cấp xã – chương 800) thì thực hiện thiết lập như hình sau:

R17-15

hmtoggle_plus1Kế toán muốn in được Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng mẫu theo Thông tư 39 nộp kho bạc trong trường hợp tạm ứng chưa rõ mục chi, hạch toán mục 0099 mà chưa chọn được tiểu mục

Hiện tại, chương trình đã cho phép in Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng mẫu theo Thông tư 39. Tuy nhiên, chỉ in được bảng kê trong trường hợp hạch toán rút, chi ở các tiểu mục cụ thể. Trong trường hợp đơn vị rút tạm ứng thường không chi tiết đến tiểu mục, chương trình chưa cho phép in Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng nên kế toán phải làm bằng excel.

Từ phiên bản này, chương trình cho phép in Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng mẫu theo Thông tư 39 trong trường hợp tạm ứng chỉ đến mục (VD: hạch toán mục 0051, 0099).

oMở chứng từ, thực hiện in Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng mẫu theo Thông tư 39

oMẫu bảng kê in ra trong trường hợp không nhập Tiểu mục sẽ để trống thông tin Tiểu mục.

R17-6

hmtoggle_plus1Kế toán muốn Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN (Đặc thù Sóc Sơn), Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã (Đặc thù Nam Trực), B07-X: Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại kho bạc nhà nước (Đặc thù Cẩm Giàng) in được tháng chỉnh lý quyết toán và Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán để đối chiếu với kho bạc

Tại các đơn vị xã, cuối năm sau khi kết thúc năm tài chính, đơn vị vẫn phát sinh chi phí của năm nay nhưng thực hiện chi trả trong năm sau (các chứng từ này gọi là chứng từ chỉnh lý). Trên báo cáo năm nay, kế toán muốn khi in tách riêng được số liệu chỉnh lý để thuận tiện quản lý và báo cáo cấp trên.

oTích chọn <In tháng chỉnh lý quyết toán>: Báo cáo in ra chỉ bao gồm chứng từ thuộc tháng chỉnh lý quyết toán trong năm tài chính.

oTích chọn <Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán>: Báo cáo in ra ngoài lấy số liệu của kỳ được chọn sẽ lấy thêm cả số liệu chỉnh lý quyết toán (tùy chọn này chỉ được chọn khi kỳ in báo cáo là Tháng 12, quý IV, năm)

R17-13

hmtoggle_plus1Kế toán muốn số liệu cột 6,7 trên Mẫu số 01 thể hiện số liệu rút thực chi và thanh toán tạm ứng đã được kho bạc duyệt

Hiện tại, chương trình đã cho phép in Mẫu số 01, đồng thời cho phép thiết lập công thức để phù hợp với yêu cầu lấy số liệu khác nhau của các kho bạc.

Từ phiên bản này, phần mềm cho phép người dùng thực hiện tùy chọn cách lấy số liệu cột Dự toán đã sử dụng (cột 6, cột 7) ngay trên cửa sổ Tham số báo cáo, giúp người dùng chọn nhanh được cách lấy số liệu, đồng thời lưu lại các tùy chọn đó cho các lần in sau.

oTích chọn vào Lấy số rút thực chi và số thanh toán tạm ứng: Để lấy số tiền dự toán đủ điều kiện thanh toán đã được kho bạc chấp thuận, gồm: Số rút thực chi và số tạm ứng đã được kho bạc chấp nhận thanh toán trong kỳ. Nghĩa là lấy phát sinh Có tài khoản 008.

R17-16

oTích chọn vào Lấy số rút thực chi và rút tạm ứng: Để lấy toàn bộ số tiền dự toán đã rút ra khỏi kho bạc, gồm: số rút thực chi và số rút tạm ứng không phân biệt đã thanh toán hay chưa thanh toán. Nghĩa là lấy phát sinh Có tài khoản 1121 nghiệp vụ tạm ứng và nghiệp vụ thực chi, loại trừ phát sinh Có tài khoản 8142 nghiệp vụ nộp khôi phục .

R17-17

oTích chọn Lấy theo công thức tự thiết lập: Để lấyrường hợp kế toán muốn lấy số liệu theo nhu cầu của đơn vị và đơn vị tự thiết lập lại công thức.

R17-18

Lưu ý:

oChương trình mặc định tích chọn vào Lấy số rút thực chi và số thanh toán tạm ứng. Vì vậy, khi chuyển đổi dữ liệu từ phiên bản trước lên, nếu thấy số liệu cột 6,7 trên báo cáo thay đổi thì thực hiện tích chọn vào tùy chọn Lấy số rút thực chi và rút tạm ứng hoặc Lấy theo công thức tự thiết lập để báo cáo hiển thị như mong muốn.

oSau khi đã thực hiện Tùy chọn lấy số liệu (hoặc Tùy chọn hiển thị) thì thực hiện bấm vào mũi tên tương ứng với từng tùy chỉnh để ẩn các tùy chỉnh.

oTùy chọn cách lấy số liệu sẽ được lưu theo lần in báo cáo gần nhất để đảm bảo đơn vị không phải chọn lại khi in những lần sau.