Phiên bản R16

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R16

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Khi in giấy rút vốn đầu tư (C3-01/NS) (QĐ số 759/TT-BTC) có từ hai trang, kế toán muốn trang sau hạ thấp 1/4 so với trang trước để thuận lợi giao dịch với kho bạc

Khi in giấy rút vốn đầu tư, tùy vào cách thức quản lý của từng địa phương mà các đơn vị có các nhu cầu sau:

Giấy rút vốn đầu tư gồm nhiều trang, mỗi trang lặp lại tiêu đề và chân chữ ký

Giấy rút hiển thị liền, tiêu đề chỉ hiển thị ở trang đầu và chân chữ ký ở trang cuối cùng. Trong trường hợp này có những đơn vị muốn từ trang thứ 2 hạ thấp 1/4 trang giấy để kẹp giấy.

Từ phiên bản này, khi in Giấy rút vốn đầu tư (C3-01/NS) (QĐ số 759/TT-BTC), chương trình bổ sung tùy chọn Lặp lại tiêu đề và chữ ký ở mỗi trangCác trang sau hạ thấp 1/4 trang

Tích vào tùy chọn Lặp lại tiêu đề và chữ ký ở mỗi trang thì trên mỗi trang đều có tiêu đề và chân chữ ký. Khi tích chọn tùy chọn này chương trình cho phép thiết lập như sau:

Số dòng trên 1 trang: Ví dụ nếu chọn hiển thị 3 dòng trên 1 trang, thì từ dòng chi tiết thứ 4 sẽ tách thành 1 trang mới, có đầy đủ tiêu đề và chân chữ ký.

SL dòng trống ở trang cuối: Ví dụ chọn có 1 dòng trống ở trang cuối cùng, thì khi in trang cuối sẽ bổ sung thêm 1 dòng trống ở cuối bảng chi tiết.

R16-01

Khi không tích vào tùy chọn Lặp lại tiêu đề và chữ ký ở mỗi trang thì mẫu sẽ trải dài từ trang này sang trang khác, tiêu đề mẫu chỉ có ở trang đầu tiên, chân chữ ký chỉ có ở trang cuối cùng. Ngoài ra, tích chọn vào Các trang sau hạ thấp 1/4 trang để từ trang thứ 2 trở đi hạ thấp 1/4 trang giấy. Chi tiết như hình:

 

R16-0012

 

hmtoggle_plus1Khi in Bảng kê chứng từ ghi sổ, kế toán muốn cộng gộp được các dòng có bút toán giống nhau theo từng chứng từ để đỡ tốn giấy in và thực hiện đối chiếu kiểm tra dễ dàng hơn

Từ phiên bản này, khi in Bảng kê chứng từ ghi sổ, phần mềm bổ sung tùy chọn Cộng gộp bút toán giống nhau. Khi tích chọn tùy chọn này, trên một chứng từ các dòng phát sinh có cùng tài khoản nợ, cùng tài khoản có thì cộng gộp lại một dòng và lấy thông tin diễn giải chứng từ lên.

 

R16-13

 

Khi đó mẫu sẽ hiển thị như sau:

 

R16-23

 

hmtoggle_plus1Khi xem Báo cáo B03d-X: Báo cáo tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế, kế toán muốn báo cáo hiển thị được chỉ tiêu 600 đã thêm mới để thuận lợi hơn trong công việc

Tại các đơn vị, theo yêu cầu của cơ quan chủ quản, mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế có thể thêm, bớt chỉ tiêu so với mẫu mặc định của phần mềm. Khi thêm mới, đơn vị có thể đặt mã số chỉ tiêu cho phù hợp yêu cầu quản lý và thứ tự sắp xếp các chỉ tiêu trên mẫu.

Ở các phiên bản trước, nếu đơn vị thêm mới một chỉ tiêu chi đã qua kho bạc, đặt mã 600 thì sẽ không lên báo cáo B03d-X, do chương trình mặc định mã 600 là chi chưa qua kho bạc.

Từ phiên bản này, khi in báo cáo B03d-X, chương trình lấy theo đúng thiết lập của chỉ tiêu đó trên mẫu dự toán. Ví dụ: Chỉ tiêu mã 600 được tích chọn Sử dụng trong báo cáo THQT chi NSX theo NDKT thì khi in báo cáo B03d-X sẽ lấy lên chỉ tiêu này.

 

R16-16

 

Khi đó chỉ tiêu đó sẽ hiển thị trên báo cáo như hình:

 

R16-15

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn cải tiến báo cáo B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi theo nội dung kinh tế khi lựa chọn in lấy số dư tạm ứng tại kho bạc

Tại các đơn vị, theo yêu cầu của cơ quan chủ quản, mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế có thể thêm, bớt chỉ tiêu so với mẫu mặc định của phần mềm. Khi thêm mới, đơn vị có thể đặt mã số chỉ tiêu cho phù hợp yêu cầu quản lý và thứ tự sắp xếp các chỉ tiêu trên mẫu.

Ở các phiên bản trước, khi xem báo cáo B02b-X, nếu đơn vị tích vào Lấy số dư tạm ứng kho bạc, phần mềm sẽ tự động lấy số liệu vào chỉ tiêu mã 610 (Tạm ứng XDCB), 620 (Tạm chi) trên mẫu dự toán. Do đó, trong trường hợp đơn vị thay đổi mẫu dự toán, danh sách chỉ tiêu thay đổi. Khi đó chỉ tiêu Tạm ứng XDCB không còn được đánh mã 610 và chỉ tiêu Tạm chi không còn được đánh mã 620 nữa, thì 2 chỉ tiêu này không lên số liệu.

Từ phiên bản này, chương trình cho phép khi xem báo cáo B02b-X, nếu đơn vị tích vào Lấy số dư tạm ứng kho bạc thì phải nhập mã chỉ tiêu Tạm ứng XDCB và chỉ tiêu Tạm chi, căn cứ vào đó phần mềm sẽ tự động lấy số liệu.

Ví dụ: Trên mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế, chỉ tiêu Tạm ứng XDCB có mã 810, Tạm chi820. Khi xem báo cáo, đơn vị nhập mã chỉ tiêu vào các ô tương ứng như hình.

R16-17

Khi đó báo cáo sẽ hiển thị như hình:

 

R16-18

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi in "Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (QĐ số 759/TT-BTC) - thể hiện số tạm ứng khác" có thể lặp lại tiêu đề và chân chữ ký ở mỗi trang, đồng thời ngắt trang được theo số dòng mong muốn.

Theo yêu cầu của một số Kho bạc, khi Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước gồm nhiều trang, đơn vị cần thể hiện dưới dạng lặp lại tiêu đề và chân chữ ký ở mỗi trang để cán bộ kho bạc ký và đóng dấu trên từng trang

Từ phiên bản này, chương trình bổ sung tùy chọn Lặp lại tiêu đề và chữ ký ở các trang trên cửa sổ Thông tin bổ sung khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (QĐ số 759/TT-BTC) - thể hiện số tạm ứng khác. Theo đó:

oKhi tích vào tùy chọn Lặp lại tiêu đề và chữ ký ở các trang thì mỗi trang đều có tiêu đề và chân chữ ký. Đồng thời khi chọn Lặp lại tiêu đề và chữ ký ở các trang, có thể thêm 2 tùy chọn sau:

SL dòng 1 trang: Ví dụ nếu chọn hiển thị 17 dòng trên 1 trang, thì từ dòng chi tiết thứ 18 sẽ tách thành 1 trang mới, có đầy đủ tiêu đề và chân chữ ký.

SL dòng trống ở trang cuối: Ví dụ chọn có 1 dòng trống ở trang cuối cùng, thì khi in trang cuối sẽ bổ sung thêm 1 dòng trống ở cuối bảng chi tiết.

R16-1

 

oKhi đó báo cáo sẽ hiển thị tách thành từng trang như hình:

 

R16-19

hmtoggle_plus1Kế toán muốn in Sổ thu ngân sách xã (TT 146) in tháng chỉnh lý và in cả năm bao gồm cả tháng chỉnh lý để nộp lên cấp trên

Tại các đơn vị, đầu năm sau đơn vị phát sinh các khoản chi cho hoạt động của năm trước (các chứng từ này gọi là chứng từ chỉnh lý quyết toán). Theo đúng luật kế toán thì số liệu này phải lên sổ sách của năm trước. Hiện tại, chương trình đã đáp ứng được. Tuy nhiên, kế toán muốn theo dõi riêng các phát sinh này thì chưa theo dõi được

Từ phiên bản này, phần mềm cho phép in Sổ thu ngân sách xã (TT 146) tách riêng chứng từ chỉnh lý quyết toán. Đồng thời khi in sổ cả năm (hoặc tháng 12, hoặc quý IV) cho phép có lấy thêm số liệu chỉnh lý quyết toán vào không.

Khi in báo cáo tích chọn vào In tháng chỉnh lý quyết toán để lấy số liệu phát sinh của các chứng từ chỉnh lý quyết toán

R16-21

 

Khi đó báo cáo hiển thị như hình:

R16-20

 

Trường hợp khi in báo cáo cả năm (hoặc tháng 12, hoặc quý IV) muốn lấy thêm số liệu chỉnh lý quyết toán thì tích chọn vào Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán

R16-22

hmtoggle_plus1Kế toán muốn in được báo cáo B07-X: Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại Kho bạc Nhà nước (Phần I và phần II) theo Chương trình mục tiêu, dự án

Để đáp ứng yêu cầu của một số kho bạc, báo cáo Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại Kho bạc Nhà nước theo dõi theo Chương tình mục tiêu, dự án, từ phiên bản này, phần mềm bổ sung thêm 2 báo cáo là B07-X- Phần I (Mẫu hiển thị CTMT, dự án) và B07-X- Phần II (Mẫu hiển thị CTMT, dự án).

Đường dẫn báo cáo: Báo cáo\ Báo cáo kho bạc\ B07-X: Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại kho bạc nhà nước.

R16-7

 

Các mẫu trên bổ sung thêm cột CTMT, dự án so với mẫu theo chế độ, giúp các đơn vị có nhu cầu theo dõi chi tiết theo CTMT, dự án thuận tiện trong việc thống kê số liệu, in báo cáo gửi cấp trên.

Báo cáo B07-X- Phần I (Mẫu hiển thị CTMT, dự án)

R16-8

Báo cáo B07-X- Phần II (Mẫu hiển thị CTMT, dự án)

 

R16-9

hmtoggle_plus1Kế toán muốn hiển thị ngày tháng năm trên Giấy rút dự toán ngân sách C2-02/NS (TT08/2013)(PTC Thái Thụy) và một số chứng từ kho bạc để đáp ứng yêu cầu kho bạc

Tính năng áp dụng cho các chứng từ có trong danh sách sau:

1. Giấy rút dự toán ngấn sách C2-02/NS (TT08/2013) (PTC Thái Thụy)

2. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (C2_06/NS)

3. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư (QĐ số 759/QĐ-BTC)

4. Giấy nộp tiền vào kho bạc

5. Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (C1-02/NS) (QĐ số 759/QĐ-BTC)

6. Giấy nộp tiền vào tài khoản (C4-08/KB) (TT 08/2013)

7. Giấy nộp trả kinh phí (C2-05/NS) (QĐ số 759/QĐ-BTC)

8. Giấy nộp trả vốn đầu tư (C3-04/NS) (QĐ số 759/QĐ-BTC)

9. Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (C2-09/NS) (TT199/2013/TT-BTC)

10. Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (C2-11/NS) (QĐ số 759/QĐ-BTC)

11. Giấy rút dự toán ngân sách (C2-02/NS) (QĐ số 759/QĐ-BTC)

12. Giấy rút vốn đầu tư (C3-01/NS) (QĐ 759/QĐ-BTC)

Để hiện thị ngày ký theo ngày hiện tại hoặc theo ngày chứng từ, vào Hệ thống\ Tùy chọn\ Báo cáo.

oNếu tích Ngày hiện tại: Ngày tháng phần chữ ký sẽ hiển thị theo ngày trên hệ thống máy tính (ngày thực hiện in báo cáo)

oNếu tích Ngày chứng từ: Ngày tháng phần chữ ký sẽ hiển thị theo ngày chứng từ (ngày bảng kê).

R16-0009

Ví dụ: Chọn Hiển thị ngày ký theo ngày chứng từ thì khi in chứng từ, thông tin Ngày ... tháng ... năm ...  trên chứng từ được lấy ngày chứng từ lên.

R16-008