Phiên bản R6

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R6

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển

Cho phép NSD nhập liệu được chứng từ chỉnh lý quyết toán dễ dàng ngay khi thêm mới chứng từ

Kế toán mong muốn báo cáo đối chiếu mẫu 01/SĐKP-ĐVDT thực hiện bù trừ được số dự toán còn lại giữ bộ MLNS âm và bộ MLNS dương

Kế toán kho bạc mong muốn in giấy rút dự toán ngân sách hiển thị được chương 800

Kế toán kho bạc mong muốn in bảng kê chi ngân sách, phường, thị trấn hiển thị được chương 800

Hầu hết khách hàng mong muốn khi in mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc có thể tùy chọn in có hoặc không có số liệu chỉnh lý

Kế toán muốn kết nối với QLTS.VN để tiết kiệm thời gian nhập liệu khi hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến TSCĐ

Đáp ứng thông tư số 162/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thay thế QĐ 32/2008/QĐ-BTC - quy định về chế độ quản lý tài sản và tính hao mòn tài sản