Các vấn đề phát triển

- Kế toán mong muốn trên giao diện Kết dư ngân sách bổ sung thêm cột Thu NSNN để đáp ứng cho trường hợp đơn vị thu NSNN theo tỷ lệ điều tiết thay đổi

- Nhân viên tư vấn mong muốn khi in sổ/Báo cáo đối chiếu số rút và chi chọn được tham số Tiểu mục nhằm mục đích dễ đối chiếu

- Kế toán kho bạc muốn in mẫu Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách đặc thù PTC Đồng Xuân ( Phú Yên)

- Kế toán muốn in mẫu Giấy DNTT tạm ứng, ứng trước đặc thù PTC Đồng Xuân ( Phú Yên)

- Kế toán các đơn vị Thái Bình mong muốn in Báo cáo chi đặc thù Gò công thể hiện được tên nguồn ngân sách

- Mong muốn khi đơn rút dự toán ngân sách bổ sung chi tiết đến mục thì vẫn lấy lên được giấy rút dự toán ngân sách bổ sung

- Kế toán muốn In báo cáo Tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế (mẫu Gò Công) in được chi tiết theo từng nguồn để đáp ứng yêu cầu quản lý tại đơn vị

- Kế toán muốn Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT cột số 3 - Dự toán năm nay trong kỳ chỉ lấy phát sinh của dự toán bổ sung để đáp ứng yêu cầu của kho bạc

- Cho phép khi in được bảng kê chứng từ thanh toán (TT161/2012) khi hạch toán trong phiếu rút tiền kho bạc Nợ liên quan/Có 1128 để phục vụ yêu cầu kho bạc

- Bổ sung mẫu giấy nộp tiền vào NSNN theo TT 119

- Bổ sung tùy chọn Cộng mang sang khi in bảng kê TT 161, bảng kê mẫu tùy chỉnh để đáp ứng cho đơn vị có nhu cầu theo dõi số tổng trên mỗi trang

- Kế toán muốn hiển thị sẵn thông tin "Đã nhận đủ số tiền" trên phiếu thu, chi để in ra được thuận tiện

- Bổ úng mẫu bảng kê thu PTC Đầm Dơi trên giao diện cây báo cáo

- Kế toán kho bạc muốn Mẫu số 01, cột 4_DT năm nay Lũy kế đến kỳ báo cáo là tổng của cột 2 và cột 3 để đáp ứng yêu cầu đối chiếu của kho bạc

- Yêu cầu khi thực hiện xóa chỉ tiêu trên Mẫu dự toán Chi thì trên Dự toán đầu năm và dự toán bổ sung phải tính lại được số liệu ở chỉ tiêu tổng hợp

- Yêu cầu tính đúng số hao mòn năm của tài sản sau khi cập nhật thông tư 162/2014/TT-BTC theo hướng dẫn của Bộ Tài chính: Tỷ lệ hao mòn luôn lấy theo tỷ lệ hao mòn theo thông tư và giá trị hao mòn năm bằng tỷ lệ hao mòn nhân với nguyên giá