Phiên bản R5

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R5

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển

 [BAMBOOD-42] - Kế toán muốn kết nối với QLTS.VN để tiết kiệm thời gian nhập liệu khi hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến TSCĐ

   [BAMBOOD-150] - Đáp ứng thông tư số 162/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thay thế QĐ 32/2008/QĐ-BTC - quy định về chế độ quản lý tài sản và tính hao mòn tài sản