Phiên bản R4

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R4

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển

- [BAMBOOD-9] - Bổ sung cách in số liệu mẫu giấy rút dự toán C2-02/NS QĐ 759 QĐ-BTC thêm dòng " Kèm theo bảng kê chứng từ ngày .....tháng .....năm.....

- [BAMBOOD-10] - PTC Vĩnh Thạnh kiến nghị bổ sung các chức năng đáp ứng các mẫu sau: Bảng kê, giấy đề nghị thanh toán, giấy rút, Bảng đối chiếu B07X, B08X

- [BAMBOOD-22] - VP BMT Nhờ TT phát triển giúp cuối phần nội dung thanh toán của mấu giấy rút dự toán theo QĐ759 lấy được tính chất nguồn kinh phí

- [BAMBOOD-26] - Khách hàng muốn in báo cáo quyết toán chi ngân sách theo MLNS đặc thù PTC Phú Quốc_Kiên Giang

- [BAMBOOD-46] - Cho phép hiển thị thông tin ngày tháng năm trên bảng kê chứng từ thanh toán (TT 161) tại phần góc phải phía dưới bảng kê

- [BAMBOOD-49] - Khách hàng muốn in Bảng kê chứng từ thanh toán (TT161/2012) (Phan Thiết) trang sau hạ thấp 1/4 trang giấy

- [BAMBOOD-50] - Khách hàng muốn in Giấy rút dự toán ngân sách (C2-02/NS) (QĐ số 759/QĐ-BTC) (Lạc Sơn) trang sau hạ thấp 1/4 trang giấy

- [BAMBOOD-51] - sửa mẫu bảng kê chứng từ thanh toán đặc thù Từ sơn

- [BAMBOOD-52] - Bổ sung cách in số liệu mẫu giấy rút dự toán C2-02/NS QĐ 759 QĐ-BTC

- [BAMBOOD-80] - Đáp ứng Thông tư số 28/2013/TT-BTC

- [BAMBOOD-106] - Khách hàng muốn in "Giấy rút dự toán ngân sách (QĐ 759/QĐ-BTC)" đặc thù PTC Sóc Trăng

Hướng dẫn sử dụng tính năng mới trong phiên bản R4

1. Đáp ứng thông tư số 28/2012/TT-BTC: Quy định quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phương, thị trấn.

1. Nội dung đáp ứng:

- Cho phép Chủ đầu tư cấp xã khai báo các thông tin ban đầu dự án, công trình và hạng mục công trình. Đối với công trình và hạng mục công trình khi khai báo thông tin ban đầu thì khai báo luôn thông tin dự toán của toàn công trình/Hạng mục công trình chi tiết theo từng nguồn và từng nội dung chi phí

- Cho phép khai báo Nội dung chi phí

- Cho phép Chủ đầu tư cấp xã lập kế hoạch vốn đầu tư của từng năm chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình và in mẫu đăng ký kế hoạch vốn (Mẫu 01/BC- KHĐT), mẫu thông báo kế hoạch vốn (Mẫu 03/BC - KHĐT)

- Khi phát sinh số liệu liên quan đến xây dựng cơ bản cho phép NSD khai báo số liệu phát sinh chi tiết đến công trình, hạng mục công trình nào.

- Hỗ trợ Chủ đầu tư cấp xã khi thanh toán chi xây dựng cơ bản với kho bạc: Cung cấp mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

- Hỗ trợ Chủ đầu tư cấp xã lập báo cáo quyết toán khi công trình, hạng mục công trình hoàn thành: Mẫu 01/QTDA: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và Mẫu 02/QTDA: Báo cáo đối chiếu số liệu sử dụng nguồn đầu tư

2. Thao tác trên phần mềm

a. Khi bắt đầu sử dụng

- Khi tạo mới dữ liệu đối với đơn vị có phát sinh nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản, tại bước Tùy chọn nghiệp vụ NSD tích chọn "sử dụng kế toán xây dựng cơ bản".

TT28-04

- Trong trường khi tạo dữ liệu đơn vị quên không tích chọn hoặc đến giữa năm tài chính mới phát sinh thì NSD vào Hệ thống\Tùy chọn, vào mục Tùy chọn chung thực hiện tích chọn "sử dụng kế toán xây dựng cơ bản".

TT28-05

- Sau khi NSD thực hiện tích chọn "sử dụng kế toán xây dựng cơ bản" chương trình cho phép theo dõi, quản lý và cung cấp hệ thống báo cáo liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Chú ý: Sau khi tích chọn  "sử dụng kế toán xây dựng cơ bản" thì NSD vào hệ thống\Tùy chọn\Ẩn hiện cột thực hiện tích chọn hiện cột Nội dung chi phí

b. Khai báo các thông tin ban đầu cho dự án, công trình, hạng mục công trình và Nội dung chi phí

- NSD vào Danh mục\Chương trình mục tiêu, dự án để thực hiện khai báo dự án, công trình, hạng mục công trình.

- NSD bấm chuột phải chọn Thêm\Thêm dựa án, chương trình hiển thị giao diện thêm mới dự án.

TT28-01

- NSD khai báo các thông tin cần thiết và thực hiện cất dữ liệu

- NSD tiếp tục khai báo công trình và hạng mục công trình. Đối với công trình thì bắt buộc phải được khai báo thuộc dự án, đối với hạng mục công trình phải được khai báo thuộc công trình nào.

- Để khai báo công trình hoặc hạng mục công trình NSD chọn Thêm \Công trình/HMCT, chương trình hiển thị giao diện thêm mới công trình, hạng mục công trình.

TT28-02

 

- Nếu khai báo công trình thì NSD chọn loại là công trình, ngược lại khi khai báo hạng mục công trình thì chọn là hạng mục công trình.

- Sau khi khai báo các thông tin chung của công trình, hạng mục công trình NSD thực hiện khai báo dự toán của công trình, hạng mục công trình. Dự toán được khai báo chi tiết theo nội dung chi phí và theo nguồn kinh phí, NSD bấm vào tab dự toán để khai báo

TT28-03

- NSD nhấn cất để lưu dữ liệu

- Đối với Nội dung chi phí: NSD vào Danh mục chọn Nội dung chi phí, hiện tại chương trình đã mặc định ba giá trị là chi phí xây dựng, chi phí thiết bị và chi phí khác. Trong trường hợp đơn vị phát sinh thêm các nội dung chi phí hoặc cần theo dõi chi tiết các nội dung chi phí thì NSD thực hiện thêm mới nội dung chi phía

c. Đầu năm đơn vị thực hiện lập kế hoạch vốn đầu tư và thông báo kế hoạch vốn đầu tư

- Trước khi bắt đầu năm hạch toán NSD thực hiện lập kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho năm tiếp theo. NSD vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Kế hoạch vốn đầu tư XDCB.

TT28-06

 

- Trên danh sách kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhấn "Thêm", chương trình hiển thị giao diện Lập kế hoạch vốn năm, NSD nhập các thông tin liên quan đến kế hoạch vốn

TT28-07

- NSD nhất Cất để lưu dữ liệu

- Sau khi lập kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản xong NSD in được mẫu 01/BC- KHĐT: Đăng ký kế hoạch vốn và mẫu 03/BC - KHĐT: Thông báo kê hoạch vốn đầu tư phát triển năm. NSD vào Báo cáo\Báo cáo theo thông tư, quyết định\Báo cáo xây dựng cơ bản và chọn đến mẫu báo cáo cần in để in báo cáo

TT28-11

d. Khi có phát sinh số liệu liên quan đến xây dựng cơ bản

- Trong năm khi có số liệu phát sinh, tùy vào nghiệp vụ cụ thể để NSD vào các giao diện nhập liệu tương ứng. Tuy nhiên, trên từng giao diện chi tiết chương trình cho phép NSD khai báo số liệu phát sinh chi tiết cho công trình, hạng mục công trình và theo từng nôi dung chi phí

TT28-08

e. Khi thực hiện thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

- Sau khi đơn vị thực hiện rút vốn về và thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản đơn vị thực hiện thanh toán với kho bạc, Chương trình hỗ trợ NSD in giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư. NSD vào In chọn đến Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT28/2012/TT-BTC)

TT28-09

f. Khi công trình, hạng mục công trình hoàn thành chủ đầu tư cấp xã lập các báo cáo quyết toán

- Sau khi công trình kết thúc, chương trình hỗ trợ NSD in biểu mẫu quyết toán vốn đầu tư xây dựng. Chi tiết là hai biểu mẫu sau:

+ Mẫu 01/QTDA: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

+ Mẫu 02/QTDA: Báo cáo đối chiếu số liệu sử dụng nguồn đầu tư

- NSD vào Báo cáo\Báo cáo theo thông tư, quyết định\Báo cáo xây dựng cơ bản: NSD chọn đến mẫu 01/QTDA: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành hoặc mẫu 01/QTDA: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành để in báo cáo.

- Sau khi lựa chọn báo cáo cần in chương trình hiển thị form tham số báo cáo. Với mẫu báo cáo thì sẽ có tham số tương ứng, NSD chọn tham số báo cáo cần thiết và nhấn <<Đồng ý>> để in báo cáo

- Chú ý: Đối với một số thông tin trên báo cáo chương trình chưa hỗ trợ lấy lên được thì NSD khai báo thông tin trên form tham số báo cáo.

TT28-10