Phiên bản R1

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R1

Previous pageReturn to chapter overview

Các vấn đề làm trong phiên bản R1

 

1.Đáp ứng nghiệp vụ cam kết chi theo thông tư 113/2008/TT-BTC

2.Cập nhật thông tư số 61/2014/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc