Xem và in chứng từ, sổ sách, báo cáo

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kế toán tiền lương >

Xem và in chứng từ, sổ sách, báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Khi thực hiện các nghiệp vụ thi chi tiền mặt, thực hiện in các chứng từ và cập nhật các sổ sách, báo cáo liên quan bao gồm:

-Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp
- Phiếu chi trả lương, thanh toán bảo hiểm, thuế TNCN
- Phiếu rút tiền kho bạc chi trả lương, thanh toán bảo hiểm, thuế TNCN
- Ủy nhiệm chi chi trả lương, thanh toán bảo hiểm, thuế TNCN
-Phiếu lương

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC