Lập dự toán đầu năm

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Dự toán ngân sách > Ghi nhận chứng từ phát sinh >

Lập dự toán đầu năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Đầu năm, khi lập dự toán thu ngân sách xã, NSD thực hiện các thao tác trên phần mềm như sau:

 

1. Nhập dự toán thu đầu năm theo nội dung kinh tế

Sau khi lập mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế, để thực hiện lập và in dự toán thu, thực hiện như sau:

Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Dự toán thu theo NDKT, tại màn hình Dự toán thu theo nội dung kinh tế, kích đúp chuột vào Dự toán thu theo NDKT năm … cần nhập, hiển thị màn hình:

image396

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu dự toán thu theo nội dung kinh tế

Tên chỉ tiêu

Tên chỉ tiêu dự toán thu theo nội dung kinh tế

Ngân sách nhà nước

Số dự toán đầu năm của Ngân sách nhà nước

Tỉ lệ xã được hưởng (%)

Số tỷ lệ phần trăm Ngân sách xã được hưởng từ Ngân sách nhà nước (Tỷ lệ này không cho phép nhập tại đây, mà tự động lấy theo mẫu dự toán thu theo NDKT người sử dụng đã thiết lập tại Nghiệp vụ\Dự toán thu\Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT)

Ngân sách xã

Số dự toán đầu năm của Ngân sách xã

 

NSD nhập dự toán thu chi tiết theo từng chỉ tiêu kinh tế tại cột Ngân sách nhà nước, dựa vào tỷ lệ phần trăm (%) xã được hưởng đã thiết lập tại Nghiệp vụ\Dự toán thu\Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT, hệ thống sẽ tự động tính ra số liệu tại cột Ngân sách xã. Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

Trong trường hợp NSD đã lập Dự toán thu theo MLNS, NSD chỉ cần nhấn nút <<Tính dự toán>>, hệ thống sẽ dựa vào công thức đã được thiết lập tại phần Nghiệp vụ\Dự toán thu\Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT, tự động sinh ra số dự toán thu theo nội dung kinh tế tương ứng chi tiết theo từng chỉ tiêu.

2. Nhập dự toán chi đầu năm theo nội dung kinh tế

Sau khi lập mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế, để thực hiện lập và in dự toán chi, thực hiện như sau:

Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Dự toán chi theo NDKT, tại màn hình Dự toán chi theo nội dung kinh tế, kích đúp chuột vào Dự toán chi theo NDKT năm … cần nhập, hiển thị màn hình:

image405

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chương

Nhập chương của dự toán chi

Loại

Loại của dự toán chi

Khoản

Nhập khoản của dự toán chi

Mục

Nhập mục của dự toán chi

NSNN

Dự toán của ngân sách nhà nước

NSX

Dự toán của ngân sách xã

NSX đầu năm

Dự toán của ngân sách nhà nước đầu năm

NSX bổ sung

Lấy từ chứng từ Bổ sung dự toán chi theo MLNS (tại đây không nhập liệu được)

NSX điều chỉnh

Lấy từ chứng từ Điều chỉnh dự toán chi theo MLNS (tại đây không nhập liệu được)

NSX

Dự toán của ngân sách xã đầu năm

-       Nhập dự toán chi theo MLNS chi tiết theo Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục

-       Nhập dự toán chi ngân sách nhà nước được giao đầu năm.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

      In chứng từ, sổ sách và báo cáo

-       Xem và in bảng Dự toán chi theo mục lục ngân sách bằng cách nhấn nút image357 trên thanh công cụ của màn hình Dự toán chi theo mục lục ngân sách.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC