Nhận dự toán

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Dự toán ngân sách > Ghi nhận chứng từ phát sinh >

Nhận dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi nhận được quyết định giao dự toán từ phòng tài chính Huyện. Thực hiện ghi nhận vào phần mềm như sau:

Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Nhận dự toán, xuất hiện màn hình danh sách chứng từ nhận dự toán

Bấm <<Thêm>> để thực hiện thêm mới chứng từ nhận dự toán

image451

 

Nhập thông tin tổng quát và các chỉ tiêu chi tiết của dự toán

Bấm <<Cất>> để lưu chứng từ nhận dự toán vừa nhập.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC