Thiết lập các thông tin

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Dự toán ngân sách >

Thiết lập các thông tin

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Để thực hiện ghi nhận Dự toán ngân sách trên phần mềm MISA Bamboo.NET 2015, NSD cần khai tạo mẫu dự toán thu/chi ngân sách theo nội dung kinh tế.

Thao tác thưc hiện như sau:

1. Tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế

Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Tạo mẫu dự toán thu theo NDKT. Chương trình hiển thị màn hình danh sách mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế

Tại màn hình Danh sách mẫu dự toán thu, chi theo NDKT, kích chọn mũi tên màu đen bên cạnh nút “Thêm”, chọn Thêm mẫu dự toán, xuất hiện hộp hội thoại:

image366

 

-       Chọn cách tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế.

+       Nếu tạo mới hoàn toàn thì chọn năm tạo mẫu tại ô Năm.

+       Nếu tạo mẫu từ mẫu dự toán đã có từ trước thì tích chọn “Tạo mẫu dự toán mới dựa vào mẫu dự toán năm”, sau đó nhấn vào image367, phần mềm sẽ xổ ra danh sách các mẫu dự toán đã có từ trước để NSD lựa chọn.

-       Sau đó nhấn nút <<Đồng ý>>. Chương trình hiển thị màn hình Mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế.

image365

 

2. Tạo mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế

Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT. Chương trình hiển thị màn hình danh sách mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế

Tại màn hình Danh sách mẫu dự toán chi, chi theo NDKT, kích chọn mũi tên màu đen bên cạnh nút “Thêm”, chọn Thêm mẫu dự toán, xuất hiện hộp hội thoại:

clip0018

 

-       Chọn cách tạo mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế.

+       Nếu tạo mới hoàn toàn thì chọn năm tạo mẫu tại ô Năm.

+       Nếu tạo mẫu từ mẫu dự toán đã có từ trước thì tích chọn “Tạo mẫu dự toán mới dựa vào mẫu dự toán năm”, sau đó nhấn vào image367, phần mềm sẽ xổ ra danh sách các mẫu dự toán đã có từ trước để NSD lựa chọn.

-       Sau đó nhấn nút <<Đồng ý>>. Chương trình hiển thị màn hình Mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế.

clip0020

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC