Trong năm ngân sách, khi nhận được dự toán bổ sung, thực hiện ghi nhận vào phần mềm như sau:

1. Bổ sung dự toán thu theo nội dung kinh tế

-       Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Bổ sung dự toán thu theo NDKT

-Tại màn hình Bổ sung dự toán thu theo NDKT, nhấn nút image359 trên thanh công cụ. Hoặc tại phân hệ Dự toán ngân sách kích chọn Bổ sung dự toán thu theo NDKT trên thanh tác nghiệp tại góc trái màn hình để thêm mới một chứng từ Bổ sung dự toán thu theo NDKT.

image398

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mẫu dự toán

Chọn mẫu dự toán để tổng hợp dữ liệu

Diễn giải

Nhập diễn giải của chứng từ

Ngày CT

Ngày chứng từ

Số CT

Số chứng từ

Mã chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu của dự toán

Tên chỉ tiêu

Tên chỉ tiêu của dự toán

Ngân sách nhà nước

Số dự toán ngân sách nhà nước được bổ sung

Tỉ lệ xã hưởng

Nhập tỉ lệ phần trăm ngân sách xã được hưởng

Ngân sách xã

Số dự toán ngân sách xã được bổ sung (Cột Ngân sách xã = Cột Ngân sách nhà nước * Cột Tỉ lệ xã hưởng (%))

-       NSD chọn mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế cần nhập bổ sung dự toán.

8 Lập chứng từ Bổ sung dự toán thu theo nội dung kinh tế theo cách nhập chi tiết từng chỉ tiêu

-       NSD nhập dự toán thu bổ sung chi tiết theo từng chỉ tiêu kinh tế tại cột Ngân sách xã.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

2.Bổ sung dự toán thu theo mục lục ngân sách

-       Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán thu\Bổ sung dự toán thu theo MLNS

-       Tại màn hình danh sách Bổ sung dự toán thu theo MLNS, nhấn nút image359 trên thanh công cụ xuất hiện màn hình:

image360

-       Tại phần Thông tin chung nhập Diễn giải, Ngày CT, Số CT.

-       Tại phần Thông tin chi tiết nhập Chương, Loại, Khoản, Mục, số tiền tại cột Thu NSX, Thu NSNN được bổ sung dự toán thu.        

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

3.Bổ sung dự toán chi theo nội dung kinh tế

-       Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Bổ sung dự toán chi theo NDKT

-Nhấn nút image359 trên thanh công cụ. Hoặc tại phân hệ Dự toán ngân sách kích chọn Bổ sung dự toán chi theo NDKT trên thanh tác nghiệp tại góc trái màn hình để thêm mới một chứng từ Bổ sung dự toán chi theo NDKT.

image439

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mẫu dự toán

Chọn mẫu dự toán để tổng hợp dữ liệu

Diễn giải

Nhập diễn giải của chứng từ

Ngày CT

Ngày chứng từ

Số CT

Số chứng từ

Mã chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu của dự toán

Tên chỉ tiêu

Tên chỉ tiêu của dự toán

Ngân sách nhà nước

Số dự toán ngân sách nhà nước được bổ sung

Tỉ lệ xã hưởng

Nhập tỉ lệ phần trăm ngân sách xã được hưởng

Ngân sách xã

Số dự toán ngân sách xã được bổ sung (Cột Ngân sách xã = Cột Ngân sách nhà nước * Cột Tỉ lệ xã hưởng (%))

-       Chọn mẫu dự toán chi theo nội dung kinh tế cần nhập bổ sung dự toán chi theo nội dung kinh tế.

8 Lập chứng từ Bổ sung dự toán chi theo nội dung kinh tế theo cách nhập chi tiết từng chỉ tiêu

-       NSD nhập dự toán chi bổ sung chi tiết theo từng chỉ tiêu kinh tế tại cột Ngân sách xã.

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

4.Bổ sung dự toán chi theo mục lục ngân sách

-       Vào menu Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Bổ sung dự toán chi theo MLNS

-       Tại màn hình danh sách Bổ sung dự toán chi theo MLNS, nhấn nút image359 trên thanh công cụ xuất hiện màn hình:

image407

-       Tại phần Thông tin chung nhập Diễn giải, Ngày CT, Số CT.

-       Tại phần Thông tin chi tiết nhập Chương, Loại, Khoản, Mục, số tiền được bổ sung dự toán chi.        

-       Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC