Đăng ký giấy phép sử dụng

Navigation:  Hướng dẫn cài đặt phần mềm > Chạy chương trình lần đầu >

Đăng ký giấy phép sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

-       Vào menu Trợ giúp\Đặt hàng và đăng ký sử dụng, xuất hiện hộp hội thoại:

image18

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thông tin giấy phép sử dụng

Các thông tin về giấy phép sử dụng (Thông tin này sẽ được tự động điền vào sau khi NSD đăng ký giấy phép sử dụng)

Mở tệp

Mở tệp giấy phép sử dụng đã được cung cấp bởi Công ty Cổ phần MISA

Đăng ký

Đăng ký sử dụng phần mềm bằng giấy phép vừa mở

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện đăng ký giấy phép sử dụng

-       Nhấn nút <<Mở tệp>> để tìm đến thư mục chứa giấy phép sử dụng đã được cung cấp bởi Công ty Cổ phần MISA (tệp có dạng .lic)

image19

-       Nhấn nút <<Open>> để mở tệp giấy phép sử dụng. Sau khi mở tệp, thông tin về giấy phép sử dụng sẽ được tự động điền vào hộp hội thoại như sau:

image20

-       Nhấn nút <<Đăng ký>> để đăng ký sử dụng phần mềm bằng giấy phép đó.

-       NSD có thể kiểm tra kết quả đăng ký giấy phép sử dụng của mình bằng cách vào menu Trợ giúp\Giới thiệu.

image21

Đối với lần đầu tiên khởi động MISA Bamboo.NET 2015 sau khi cài đặt, hộp hội thoại Tạo Dữ liệu kế toán mới sẽ xuất hiện. Nếu muốn đăng ký giấy phép sử dụng ngay, NSD cần nhấn nút <<Huỷ bỏ>> trên hộp hội thoại này, sau đó thực hiện các thao tác như trên.

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC